กลุ่มบริหารงานบุคคล

นางเพชรรุ่ง เอี่ยมธนพรรณ
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล
nuyong2714@gmail.com
นางเสริมสุข ประดิษฐ์ขำ
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
sermsook16@gmail.com

นางสาวพยงค์ เมืองโคตร
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
beauty2714@gmail.com


นางสาวชลธิชา อาภานุรักษ์
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
maeamp25@gmail.com

นางสาวสุกัญญา พลายยงค์
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน


นางกิตติยา คล้ายสุบรรณ
ลูกจ้าง
kittiyanut45@gmail.com

ติดต่อเรา