กลุ่มบริหารงานบุคคล

ตำแหน่งว่าง
ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล
นางเพชรรุ่ง เอี่ยมธนพรรณ
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
nuyong2714@gmail.com
นางสาวพยงค์ เมืองโคตร
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
beauty2714@gmail.com

นางเสริมสุข ประดิษฐ์ขำ
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
sermsook16@gmail.com

นางสาวดวงฤดี เลิศวนิชย์ทิพย์
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
skyline7924@gmail.com
นางสาวชลธิชา อาภานุรักษ์
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
maeamp25@gmail.com

นายอธิพงษ์ รักคง
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
obecspr@gmail.com
นางสาวสุกัญญา พลายยงค์
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน