นางลาวัลย์ ศรีวิเศษ
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล
teeymom@gmail.com
นางสาวพยงค์ เมืองโคตร
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
beauty2714@gmail.com
นางเพชรรุ่ง เอี่ยมธนพรรณ
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
nuyong2714@gmail.com

นางสาวชลธิชา อาภานุรักษ์
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
maeamp25@gmail.com
นายธานี รัศมีรุ่งอุดมฤทธิ์
นักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการ

นางสาวอ้อมมณตา ท้วมพงษ์
นักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการ

นายอนุศาสน์ ชุมหิรัญ
นักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการ

นางสาวสุกัญญา พลายยงค์
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

นางสาวพชรพร พชรวิชิต
พนักงานราชการ
นักทรัพยากรบุคคล

antalya escort