นางลาวัลย์ ศรีวิเศษ
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล

teeymom@gmail.com

นางสาวพยงค์ เมืองโคตร
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

beauty2714@gmail.com

นางเพชรรุ่ง เอี่ยมธนพรรณ
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ

nuyong2714@gmail.com

นางสาวชลธิชา อาภานุรักษ์
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

maeamp25@gmail.com

นายธานี รัศมีรุ่งอุดมฤทธิ์
นักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการ

นางสาวอ้อมมณตา ท้วมพงษ์
นักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการ

นายอนุศาสน์ ชุมหิรัญ
นักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการ

นางสาวสุกัญญา พลายยงค์
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

นางสาวสุดารัตน์ สวนบ่อแร่
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

นางสาวพชรพร พชรวิชิต
พนักงานราชการ นักทรัพยากรบุคคล