กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

นางสาวสุกฤตภัทร ใจรื่น
ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
Mild2533@gmail.com
เบอร์โทร 0813852188

นางสาวสมพร ศรีวราสาสน์
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
Kunporn2017@gmail.com

นางศิริพร กู้วัฒนะ
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
Kunporn2017@gmail.com

นางสาวกุลวิภา ชีพรับสุข
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

นางสาวณัฏฐณิชชา รินรดาพงศ์สิริ
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
nattanicha.rinrada@gmail.com

นายภาณุวัชร แก้วพงษา
นักจัดการงานทั่วไป
ผู้ปฎิบัติงานลูกเสือ

นายกฤตภาส จิระรัตน์พิศาล
นักจิตวิทยา