กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

นางสาวสุกฤตภัทร ใจรื่น
ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
Mild2533@gmail.com
เบอร์โทร 0813852188

นางสาวสมพร ศรีวราสาสน์
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
Kunporn2017@gmail.com

นางศิริพร กู้วัฒนะ
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
Kunporn2017@gmail.com

นางสาวกุลวิภา ชีพรับสุข
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

นายกฤตภาส จิระรัตน์พิศาล
นักจิตวิทยาโรงเรียน
ประจำเขตพื้นที่การศึกษา

นางสาววัชราภรณ์ โพธิพันธ์
เจ้าหน้าที่ลูกเสือ

ติดต่อเรา