นางสาวสุกฤตภัทร ใจรื่น
ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

Mild2533@gmail.com

นางสาวสมพร ศรีวราสาสน์
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

Kunporn2017@gmail.com

นางศิริพร กู้วัฒนะ
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

Kunporn2009@gmail.com

นางสาวปรัศนีย์ ติ่งต้อย
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นางสาวภารดี  เอี่ยมศรีเพ็ง
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นายกฤตภาส จิระรัตน์พิศาล
นักจิตวิทยาโรงเรียน
ประจำเขตพื้นที่การศึกษา
นางสาวปวีณนุช คล้ายศิริ
เจ้าหน้าที่ลูกเสือ