ดร.พงษ์ศักดิ์ บรรใดทอง
ผอ.สพป.นครปฐม เขต 1

pongsak_bt@hotmail.com
เบอร์โทร 0-3425-2931 ต่อ 109

นายมิน ประจวบวัน
รอง ผอ.สพป.นครปฐม เขต 1

minprajubwan@gmail.com
เบอร์โทร 0-3425-2931 ต่อ 116

ดร.ณัฎฐิกา ลิ้มเฉลิม
รอง ผอ.สพป.นครปฐม เขต 1

nattikapoo@gmail.com
เบอร์โทร 0-3425-2931 ต่อ 113

ดร.ฐาปณี พวงงาม
รอง ผอ.สพป.นครปฐม เขต 1

thapaneepuangngam@gmail.com
เบอร์โทร 081-423-4233

นางวิไล เรียนทัพ
ผอ.กลุ่มอำนวยการ

wilai3711@hotmail.com
เบอร์โทร 09-7206-2495

นางสาวอุษา ใหญ่ไล้บาง
ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน

usa_yai@hotmail.com
เบอร์โทร 06-2824-1595

นางสาวกุลวิภา ชีพรับสุข
ปฏิบัติหน้าที่
ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ
zakura_1975@msn.com

เบอร์โทร 085-5679063

นางกฤษณี เหล็กอิ่ม
ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

kritsanee2513@gmail.com
เบอร์โทร 081-9812816

นางเพชรรุ่ง เอี่ยมธนพรรณ
รักษาการในตำแหน่ง ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล

nuyong2714@gmail.com
เบอร์โทร 08-7903-2812

นางลาวัลย์ ศรีวิเศษ
ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มพัฒนาครูฯ

teeymom@gmail.com
เบอร์โทร 08-1981-4790

นางจรรยาพร ยอดแก้ว
ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล

yodchanya@gmail.com
เบอร์โทร 08-1944-3654

นางสาวสุกฤตภัทร ใจรื่น
ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

mild2533@gmail.com

นางสมหมาย ดอกจันทน์
ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน

sittamata2508@gmail.com
เบอร์โทร 08-6800-1389

นายปฐม แจ้งธรรมา
ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มกฎหมายและคดี

pathom.ch13@gmail.com
เบอร์โทร 08-5809-0506

antalya escort