กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา

นางจรรยาพร ยอดแก้ว
ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
yodchanya@gmail.com
เบอร์โทร 0819443654

นางพัตรา เมฆประยูร
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
phattrasin@gmail.com

นายก่อการ ไชยสงคราม
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ

นางสาวยุพา ทรัพย์อุไรรัตน์
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
suburairat@gmail.com

นางสาวบงกช ยิ้มหนองโพธิ์
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ
nooyim16@hotmail.com

นางสาวนิภารัตน์ เชื้อชาย
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ
sv.niparat@gmail.com

นางสาวณัฐิกา สุริยาวงษ์
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ
sv.nuttika@gmail.com

นายประพนธ์ สะสมทรัพย์
ศึกษานิเทศก์
praponesasomsap@gmail.com

นางสาวพชรพรรณ นินิตมั่น
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ

นางสาวกรรณิการ์ ทองแท่งใหญ่
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ

นางสุนีย์ นิ่มคล้าย
พนักงานธุรการ ระดับ ส 4
Sunee@esanpt1.go.th

นางสาวอรวรรณ ผอมขาวช่วง
เจ้าพนักงานธุรการ