กลุ่มอำนวยการ

นางวิไล เรียนทัพ
ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ
wilai3711@hotmail.com
เบอร์โทร 0972062495

นางเบญญพัฒน์ สุอมรา
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ
Pr.esanpt1@gmail.com

นางสาวรัตนาพร จันทร์สมวงษ์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
Ratanaporn801@gmail.com

นายสุชาติ คล้ายสุบรรณ
พนักงานธุรการ ระดับ ส 4/หัวหน้า
suchat@esanpt1.go.th

นายพินิจ พรพนารัตน์
พนักงานธุรการ ระดับ ส 4
tummanoon.50@hotmail.com

นายชำนาญ จิตนิยม
พนักงานธุรการ ระดับ ส 4
Chamnan@esanpt1.go.th

ส.ต.สุริยา นามสะกัน
พนักงานพัสดุ ระดับ ส 4
namsakan@hotmail.com

นายณรงค์ โตนาค
พนักงานธุรการ ระดับ ส 4
narong@esanpt1.go.th

นางกิตติยา คล้ายสุบรรณ
พนักงานทำความสะอาด
kittiyanut45@gmail.com

นายประวิทย์ น้อยทา
พนักงานราชการ (ช่างสี) ช่วยราชการ

นายคณิสร อิสสระกุล
ช่างไฟฟ้าระดับช.4

นายประพันธ์ เสือแป้น
พนักงานรักษาความปลอดภัย