นางสาวอุษา ใหญ่ไล้บาง
ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน
usa_yai@hotmail.com
เบอร์โทร 0628241595

นางสาวสุวรรณา แดงสวัสดิ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
jim_suwanna@hotmail.com

นางสาวสุพิชฌาย์ นราทอง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
sutpitcha02@gmail.com

นางสาววิชุดา ศรีสุวัฒนานันท์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
wichuda54321@gmail.com

นายชาญณรงค์ มงคลศิวกุล
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

antalya escort