กลุ่มนโยบายและแผน

นางสมพร เมืองแป้น
ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน
jewplan@hotmail.com
เบอร์โทร 0859145561

นางสาวสุวรรณา แดงสวัสดิ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
jim_suwanna@hotmail.com

นางสาวสุพิชฌาย์ นราทอง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
sutpitcha02@gmail.com

นางอัฐพร วิทยาเจริญ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

นางสาววิชุดา ศรีสุวัฒนานันท์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
wichuda54321@gmail.com
นายชาญณรงค์  มงคลศิวกุล
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ติดต่อเรา