นางสาวอุษา ใหญ่ไล้บาง
ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน

usa_yai@hotmail.com
เบอร์โทร 0628241595

นางสาวสุวรรณา แดงสวัสดิ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

jim_suwanna@hotmail.com

นางสาวสุพิชฌาย์ นราทอง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

sutpitcha02@gmail.com

นายชาญณรงค์ มงคลศิวกุล
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

นางสาวรัถญากร อมาตยกุล
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

นางสาววิชุดา ศรีสุวัฒนานันท์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

wichuda54321@gmail.com