กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

นางกฤษณี เหล็กอิ่ม
ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
Kritsanee2513@gmail.com
เบอร์โทร 0819812816
นางสาวณภัทร พูลสมบัติ
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
napatnapatpp24@gmail.com
นางลำยอง เดชมณีรัตน์
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
Lamyong072505@gmail.com
นางสมใจ กายเย็น
นักวิชาการพัสดุชำนาญการพิเศษ
ooyink111@gmail.com
นางจีรณะ นามสวัสดิ์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
Cheerana.08@gmail.com
นางปาริชาติ ปานดี
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
pa.pandee56@gmail.com
นางสาวธนาภา พรหมจำรัสเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
นางสาวศศิวิมล ปุยะพันธ์
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
sasiwimonpuyaphan@gmail.com

นางสาวภัคสิตา รอดพลอยพนักงานจ้างเหมาบริการ(ช่วยราชการ)