กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

นางสาวอุษา ใหญ่ไล้บาง
ปฎิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ
usa_yai@hotmail.com
เบอร์โทร 0628241595

นายหาญณรงค์ วิไลย
พนักงานพิมพ์ดีด
hannarong@nptedu.go.th

นายศุภโชค รองาม
นักวิชาการคอมพิวเตอร์