หน้าหลัก

ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา ปีการศึกษา 2563

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1

 

ข้อมูลพื้นฐาน

122

โรงเรียน

31656

นักเรียน

1677

ครู

67

บุคลากรเขตพื้นที่ฯ

 

จำนวนสถานศึกษาจำแนก ตามอำเภอ

ที่

อำเภอ

จำนวนตำบล

จำนวนโรงเรียน

1

เมืองนครปฐม

25

49

2

กำแพงแสน

15

51

3

ดอนตูม

8

22

รวม

48

122

โรงเรียนจำแนกตามจำนวนนักเรียน 7 ขนาด

ขนาดโรงเรียน

จำนวนนักเรียน

จำนวนโรงเรียน

ร้อยละ

ขนาดที่ 1

0 คน

1

0.82

1- 20 คน

0

0.00

21 - 40 คน

2

1.64

41 - 60 คน

9

7.37

61 - 80 คน

10

8.19

81 - 100 คน

14

11.48

101 - 120 คน

11

9.02

รวม

47

38.52

ขนาดที่ 2

121 - 200 คน

36

29.50

ขนาดที่ 3

201 - 300 คน

14

11.48

ขนาดที่ 4

301 - 499 คน

14

11.48

ขนาดที่ 5

500 - 1,499 คน

8

6.56

ขนาดที่ 6

1,500 - 2,499 คน

2

1.64

ขนาดที่ 7

ตั้งแต่ 2,500 คน ขึ้นไป

1

0.82

รวมทั้งสิ้น

122

100.00

จำนวนโรงเรียนจำแนกตามระดับชั้นที่เปิดสอน

ระดับชั้น

จำนวน

อนุบาล-ประถมศึกษา

44

อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น

18

หมายเหตุ : เปิดสอนชั้นอนุบาล 1 (3 ขวบเดิม)

60

แผนที่แสดงที่ตั้ง สพป.นครปฐม เขต 1

เขตบริการ สพป.นครปฐม เขต 1

แผนที่แสดงที่ตั้งโรงเรียน