การประเมินสัมฤทธิผลในการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ในระยะเวลา 1 ปี

วันพฤหัสบดีที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2565 เวลา 09.00 น. นางกษมา ป้องกัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 พร้อมด้วย นางลาวัลย์ ศรีวิเศษ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ดำเนินการประเมินสัมฤทธิผลในการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ในระยะเวลา 1 ปี จำนวน 4 ท่าน โดยมี นายกุญชร เหลืองสุดใจชื้น ผู้ทรงคุณวุฒิ และ นายสุชาติ สง่าแสง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโพรงม […]

ประชุมกลั่นกรองย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครู และย้ายผู้บริหารสถานศึกษาก่อนนำเสนอเข้าที่ประชุม กศจ.นครปฐม ครั้งที่ 3

วันที่ 27 กันยายน 2565 นายมิน ประจวบวัน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษนครปฐม เขต 1 พร้อมด้วยข้าราชการกลุ่มบริหารงานบุคคล ได้เข้าร่วมประชุมกลั่นกรองย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครู และย้ายผู้บริหารสถานศึกษาก่อนนำเสนอเข้าที่ประชุม กศจ.นครปฐม ครั้งที่ 3 ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม รับชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ https://phot […]

ประชุมการติดตามนโยบายจุดเน้นของ สพฐ

เมื่อวันจันทร์ฺที่ 19 กันยายน 2565 เวลา 09.00 – 12.00 น. กลุ่มนโยบายและแผน ได้จัดประชุมการติดตามนโยบายจุดเน้นของ สพฐ. โดยมี นายมิน ประจวบวัน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมจันหอม สพป.นครปฐม เขต 1 รับชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ https://photos.app.goo.gl/BqqDhqYNj6NfBfeA6

ผอ.เขต ลงพื้นที่ติดตามโรงเรียนคุณภาพโรงเรียนวัดเล่าเต่า

ดร.กษมา ป้องกัน ผอ.สพป.นครปฐม เขต 1 พร้อมด้วย ดร.วีระ บัวผัน รอง ผอ.สพป.นครปฐม เขต 1 คณะศึกษานิเทศก์ สพป.นครปฐม เขต 1 ลงพื้นที่ตืดตามโรงเรียนคุณภาพโรงเรียนวัดเล่าเต่า โดยมีคณะผู้บริหารโรงเรียนคุณภาพ และโรงเรียน Stand Alone เข้าร่วมประชุมรับการตรวจติดตามประเด็นเร่งด่วนตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ “โครงการโรงเรียนคุณภาพ ” เพื่อติดตามและประเมินผลโครงการดังกล่าววันที่ 4 สิงหาคม 2565 เวล […]

ประชุมสร้างดารรับรู้การขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษา ผ่านระบบZoom

วันที่ 3 สิงหาคม 2565 เวลา 08.30-12.00 น. นายวีระ บัวผัน รอง ผอ.สพป.นครปฐม เขต 1 ได้รับมอบหมายจาก ผอ.สพป.นครปฐม เขต 1 เข้าร่วมประชุมปฏิบัติการสร้างการรับรู้การขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษาในพื้นที่ของสำนักงานศึกษาธิการภาค 2 ภายใต้โครงการจัะดทำฐานข้อมูลและระบบติดตามประเมินผลระดับพื้นที่เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนเป้าหมายของสหประชาชาติว่าด้วยการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษา SDG4 ประจ […]

ประชุม ผอ.เขตทั่วประเทศ

วันที่ 3 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น. ห้องประชุมจันหอม สพป.นครปฐม เขต 1 ดร.กษมา ป้องกัน ผอ.สพป.นครปฐม เขต 1 พร้อมด้วย รอง ผอ.สพป.นครปฐม เขต 1 ผอ.กลุ่มทุกกลุ่ม ร่วมประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 7/2565 ผ่านระบบทางไกล Video Conference โดยมี ดร. อัมพร พินะสา เลขาธิการ กพฐ.เป็นประธานประชุม ชี้แจงข้อราชการที่สำคัญและเร่งด่วนเพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน พร้อม […]

สพป.นฐ.1ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม มารดาคุณเสริมสุข ประดิษฐ์ขำ

2 สิงหาคม 2565 สพป.นครปฐม เขต 1 นำโดย ดร.กษมา ป้องกัน ผอ.สพป.นครปฐม เขต 1 พร้อมด้วย นายมิน ประจวบวัน รอง ผอ.สพป.นครปฐม เขต 1 และข้าราชการ ลูกจ้าง ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ คุณแม่เปลี่ยน แพรอัตถ์ มารดาคุณเสริมสุข ประดิษฐ์ขำ ข้าราชการกลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.นครปฐม เขต 1

รับฟังการชี้แจงเตรียมความพร้อม สอบ O-NET

รับฟังการชี้แจงเตรียมความพร้อม สอบ O-NETวันอังคารที่ 2 สิงหาคม 2565 เวลา 14.00 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 โดย ดร.กษมา ป้องกัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 พร้อม กลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผล และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมรับฟังการชี้แจงศูนย์สอบการเตรียมความพร้อมการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษ […]

สพป.นฐ.เขต 1 จัดกิจกรรมเขตสุจริต

สพป.นครปฐม เขต 1 นำโดย ดร.กษมา ป้องกัน ผอ.สพป.นครปฐม เขต 1 นำข้าราชการและลูกจ้าง ร่วมกิจกรรมเขตสุจริต เพื่อขับเคลื่อนเขตพื้นที่ให้เป็นเขตสุจริต สร้างจิตสำนึกในการรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐานการปฏิบัติงานบนพื้นฐานของความมีระเบียบ วินัยตามแบบแผนข้อปฏิบัติ โดยดำเนินกิจกรรม เคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้ ร้องเพลงจำขึ้นใจ กล่าวคำปฏิญาณเขตสุจริต ทั้งนี้ก่อนแยกย้ายไปปฏิบัติหน้าที่ ผอ. […]

ประชุมกำหนดหลักเกณฑ์การคัดเลือกหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นของ สพป.นครปฐม เขต 1 NPT 1 AWARDS

วันจันทร์ที่ 8 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น. นางกษมา ป้องกัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานเพื่อกำหนดกรอบแนวทางการพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และพิจารณากลั่นกรองหลักเกณฑ์การคัดเลือกหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นของ สพป.นครปฐม เขต 1 NPT 1 AWARDS ณ ห้องประชุมพระพรหมเวที ชั้น 3 สพป. นครปฐม เขต 1 รับชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ htt […]

พิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

วันที่ 28 กรกฏาคม 2565 เวลา 17.30 น. ณ บริเวณลานหน้าพระร่วงโรจนฤทธิ์ องค์พระปฐมเจดีย์ สพป.นครปฐม เขต 1 โดยข้าราชการและลูกจ้าง กลุ่มอำนวยการ หน่วยตรวจสอบภายใน กลุ่มพัฒนาครูฯ และกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยมีนายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ […]

1 2 23
ติดต่อเรา