ผอ.เขต ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนวัดทะเลบกเป็นโรงพยาบาลสนาม

วันที่ 2 สค.2564 นายมติชน มูลสูตร ผอ.สพป.นครปฐม เขต 1 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมในการจัดทำเป็นโรงพยาบาลสนาม ณ โรงเรียนวัดทะเลบก อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม

ร่วมประชุมทางไกล ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครปฐม ครั้งที่ 45/2564 ผ่านApplication Zoom

วันที่ 8 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.30 น. ดร.อนุนารถ  ชื่นจิตร์ รองผู้อำนวยการ สพป.นครปฐม เขต 1 ร่วมประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครปฐม ครั้งที่ 45/2564 ผ่านApplication Zoom  โดยมี ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานในการประชุม เพื่อติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ในจังหวัดนครปฐม

ประชุมทางไกล ผู้รับผิดชอบโครงการส่งเสริมการจัดการศึกษาแนวพุทธ ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ภาคสงฆ์ที่ 14 (นครปฐม กาญจนบุรี สมุทรสาคร สุพรรณบุรี) ครั้งที่ 1

ในวันพุธที่ 30 มิถุนายน 2564 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 โดยกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา จัดการประชุมทางไกลผู้รับผิดชอบโครงการส่งเสริมการจัดการศึกษาแนวพุทธด้วยการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ภาคสงฆ์ที่ 14 เพื่อให้ผู้รับผิดชอบโครงการจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในพื้นที่ภาคสงฆ์ 14 (จังหวัดนครปฐม จังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดสมุทรสาคร และจังหวัดสุพรรณบุรี ) ครั้ง […]

การประชุมเชิงปฏิบัติการคณะทำงาน คณะกรรมการตัดสินการประกวดผลงานนักเรียนฯ : กิจกรรมทางเลือกในรูปแบบออนไลน์ (คลิปสั้น)

ดร.ณัฎฐิกา ลิ้มเฉลิม รองผู้อำนวยการ สพป.นครปฐม เขต 1 พร้อมด้วยคณะ ประชุมเชิงปฏิบัติการคณะทำงาน คณะกรรมการตัดสินการประกวดผลงานนักเรียน ตามโครงการสร้างสรรค์ “วิถีใหม่ วิถีคุณภาพ ต้นแบบการเสริมสร้างความปลอดภัยในระบบการศึกษาขั้นพื้นฐาน” กิจกรรมทางเลือกในรูปแบบออนไลน์ (คลิปสั้น) ประจำปีงบประมาณ 2564 ระหว่างวันที่ 28 -30 มิถุนายน 2564  ผ่าน Google Meet

สพป.นฐ.เขต 1 ติดตามรับชมรายการ พุธเช้า ข่าว สพฐ.ครั้งที่ 24/2564

วันพุธที่ 30 มิถุนายน 2564 ห้องประชุมจันหอม สพป.นครปฐม เขต 1 นายมติชน มูลสูตร ผอ.สพป.นครปฐม เขต 1 พร้อมด้วย นายมิน ประจวบวัน ดร.ณัฎฐิกา ลิ้มเฉลิม ดร.อนุนารถ ชื่นจิตร์ รองผู้อำนวยการ สพป.นครปฐม เขต 1 ผอ.กลุ่มทุกกลุ่ม พร้อมด้วยบุคลากรทางการศึกษา รับชมรายการ พุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 24/2564 เพื่อรับทราบการดำเนินงาน นโยบายการจัดการศึกษาของ สพฐ. “สพฐ.วิถีใหม่ วิถีคุณภาพ” โดย ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการ […]

ประชุมเชิงปฏิบัติการทดลองระบบการจัดทำและตรวจสอบแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษา (ปพ.3)ออนไลน์

ห้องประชุมพระพรหมเวที สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 นายมติชน มูลสูตร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 เปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการทดลองระบบการจัดทำและตรวจสอบแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษา (ปพ.3)ออนไลน์ โดยมี ดร.อนุนาถ ชื่นจิตร์ รองผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการจัดอบรมในครั้งนี้ ทั้งนี้ มีตัวแทนโ […]

ประชุมคณะทำงานจัดทำเอกสารการขับเคลื่อนนโยบาย นครปฐม: นครแห่งคุณภาพและนวัตกรรมทางการศึกษา

28 มิถุนายน 2564 เวลา 13.00 น. ห้องประชุม กลุ่มนิเทศฯ นางจรรยาพร ยอดแก้ว ผอ.กลุ่มนิเทศฯ ประชุมคณะทำงานจัดทำเอกสารการขับเคลื่อนนโยบาย นครปฐม: นครแห่งคุณภาพและนวัตกรรมทางการศึกษา จากกลยุทธ์​สู่ 5 มิติคุณภาพ ที่ใช้ NPT1ในการขับเคลื่อนN:New normalP:PLCT:Technology & Innovation1: เป็นหนึ่ง สู่ความเป็นเลิศ

ประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองรายละเอียดข้อมูลการขอรับการสนับสนุนงบประมาณ รายการครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของ อบจ.นครปฐม ประจำปีงบประมาณ 2565

วันที่ 28 มิถุนายน 2564 ห้องประชุมจันหอม สพป.นครปฐม เขต 1 นายมติชน  มูลสูตร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 เป็นประธานประชุมคณะกรรมการ พิจารณากลั่นกรองรายละเอียดข้อมูลการขอรับการสนับสนุนงบประมาณ รายการครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของ อบจ.นครปฐม ประจำปีงบประมาณ 2565  โดยมี ดร.อนุนาถ ชื่นจิตร์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 […]

ประเมินระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนปี2564 โรงเรียนวัดบ้านหลวง(บัวราษฎร์บำรุง)

วันที่ 23 มิถุนายน 2564 โรงเรียนวัดบ้านหลวง(บัวราษฎร์บำรุง) รับการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2564 จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 โดยท่านดร.อนุนาถ ชื่นจิตร์ รองผู้อำนวยการ สพป.นฐ.เขต 1 นางกรุณา ธูปแพ นางพิศมัย ถิ่นน้อย นางสาวกรรณิการ์ ทองแท่งใหญ่ และนายกฤตภาส จิระรัตน์พิศาล ทางโรงเรียนวัดบ้านหลวง(บัวราษฎร์บำรุง)ขอบพระคุณคณะกรรมการประเมินท […]

การประเมินระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและความปลอดภัย (โรงเรียนวัดหนองเสือ)

วันพฤหัสบดีที่​ 24 มิถุนายน​ 2564​ นายสุทธิวัฒน์ มากมี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองเสือ​และคณะครู​ ได้รับการประเมินสถานศึกษาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ประจำปีการศึกษา 2564 นำโดย ดร.อนุนาถ​ ชื่นจิตร์ ประธานกรรมการประเมินและคณะกรรมประเมินสถานศึกษาทุกท่าน ขอขอบคุณคณะกรรมการประเมินทุกท่านที่ให้ข้อเสนอแนะ รวมถึงกำลังใจในการพัฒนางานของโรงเรียนต่อไป เคร […]

การประเมินสถานศึกษาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ประจำปีการศึกษา 2564

วันพฤหัสบดีที่​ 24 มิถุนายน​ 2564​ นำโดยผู้อำนวยการสืบพงษ์​ คนหลัก​และคณะครู​ ได้รับการประเมินสถานศึกษาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ประจำปีการศึกษา 2564 นำโดย ดร.อนุนาถ​ ชื่นจิตร์ ประธานกรรมการประเมินและคณะกรรมประเมินสถานศึกษาทุกท่าน ขอขอบคุณคณะกรรมการประเมินทุกท่านที่ให้ข้อเสนอแนะ รวมถึงกำลังใจในการพัฒนางานของโรงเรียนต่อไป #ระบบการดูแลช่วยเหลือน […]

1 2 3