กลุ่มอำนวยการ

 1. คู่มือการปฏิบัติงานระบบการควบคุมภายใน ( นางวิไล เรียนทัพ ผู้อำนวยการกลุ่ม 
 2. คู่มือการปฏิบัติงานการรับ – ส่งหนังสือราชการตามระเบียบงานสารบรรณ ( นายพินิจ พรพนารัตน์  )
 3. คู่มือการปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์ ( นางเบญญพัฒน์ สุอมรา )

กลุ่มนโยบายและแผน

 1. คู่มือการปฏิบัติงานวิเคราะห์งบประมาณ ( นางสาวสุวรรณา แดงสวัสดิ์ )
 2. คู่มือการปฏิบัติงานธุรการ ( นางสาววิชุดา ศรีสุวัฒนานันท์ )
 3. คู่มือการปฏิบัติงานจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี ( นางสาวสุพิชฌาย์ นราทอง )
 4. คู่มือการปฏิบัติงานติดตามประเมินผลและรายงานผล ( นางอัฐพร วิทยาเจริญ )

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

 1. คู่มือการจัดทำข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (DMC) ( นางสาวอุษา ใหญ่ไล้บาง ปฎิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่ม 
 2. คู่มือการจัดทำระบบแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์ออนไลน์ ( นายศุภโชค รองาม )
 3. คู่มือการจัดทำเว็บไซต์สพป.นครปฐม เขต 1 ( นายหาญณรงค์ วิไลย )

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

 1. คู่มือการเบิกเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลของข้าราชการบำนาญ (โครงการ one stop service) ( นางกฤษณี เหล็กอิ่ม ผู้อำนวยการกลุ่ม 
 2. คู่มือการเบิกเงินสวัสดิการค่าการศึกษาบุตรของข้าราชการบำนาญ (โครงการ one stop service) ( นางกฤษณี เหล็กอิ่ม ผู้อำนวยการกลุ่ม )
 3. คู่มือขั้นตอนและวิธีการเบิกจ่ายค่าเช่าบ้านตามสิทธิข้าราชการ ( นางธนาภา สุขผล )
 4. คู่มือการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ( นางปาริชาติ ปานดี )
 5. คู่มือระบบการยื่นขอรับเงินบำเหน็จบำนาญทางอิเล็กทรอนิกส์ ( นางสาวศศิวิมล ปุยะพันธ์ )
 6. คู่มือระบบการยื่นขอรับเงินบำเหน็จบำนาญด้วยตนเองทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-Filling) ( นางสาวศศิวิมล ปุยะพันธ์ )
 7. คู่มือการรับและนำเงินส่งคลังในระบบ GFMIS ( นางสาวณภัทร์ เจริญสุข )
 8. คู่มือการล้างบัญชีพักสินทรัพย์เป็นสินทรัพย์ ( นางสาวณภัทร พูลสมบัติ )
 9. คู่มือการขอรับและจ่ายบำเหน็จดำรงชีพสำหรับผู้รับบำนาญอายุครบ 70 ปีขึ้นไป ( นางสาวศศิวิมล ปุยะพันธ์ )
 10. คู่มือการยืมเงินราชการ ( นางสาวปองกานต์ รอดพลอย )
 11. คู่มือการเบิกจ่ายเงินเดือนและค่าจ้างประจำในระบบจ่ายตรง ( นางจีรณะ นามสวัสดิ์ )

กลุ่มบริหารงานบุคคล

 1. คู่มือการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น 38(ค.2) ( นางเพชรรุ่ง เอี่ยมธนพรรณ )
 2. คู่มือการการเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานราชการ ( นางสาวพยงค์ เมืองโคตร )
 3. คู่มือจัดทำบัญชีถือจ่ายอัตราค่าจ้างลูกจ้างประจำ ประจำปี ( นางสาวพยงค์ เมืองโคตร )
 4. คู่มือการเสนอขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ( นางสาวอัญชนา แพกำเนิด )
 5. คู่มือการดำเนินการบรรจุแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ออกจากราชการไปแล้วสมัครเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ( นางสาวดวงฤดี เลิศวนิชย์ทิพย์ )
 6. คู่มือการดำเนินการขอลาออกจากราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ( นางสาวดวงฤดี เลิศวนิชย์ทิพย์ 
 7. คู่มือการขอมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ว 21/2560 ( นางเสริมสุข ประดิษฐ์ขำ )
 8. คู่มือการดำเนินการผู้ขอหนังสือรับรองการเป็นข้าราชการของข้าราชการและลูกจ้างประจำ ( นางสาวอัญชนา แพกำเนิด )
 9. คู่มือการดำเนินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มตำแหน่งครูผู้ช่วย ( นางสาวดวงฤดี เลิศวนิชย์ทิพย์ 
 10. คู่มือการดำเนินการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครู ( นางสาวดวงฤดี เลิศวนิชย์ทิพย์ 
 11. คู่มือการสรรหาพนักงานราชการ ( นางสาวชลธิชา อาภานุรักษ์ )
 12. คู่มือการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีหรือเลื่อนวิทยฐานะ ( นางเสริมสุข ประดิษฐ์ขำ )
 13. คู่มือการขอมีบัตรการจัดทำบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่รัฐ ( นางสาวสุกัญญา  พลายยงค์ )
 14. คู่มือการขอสำเนากพ.7 และก.ค.ศ. 6 หรือแฟ้มประวัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ( นางสาวสุกัญญา  พลายยงค์ )

กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

 1. คู่มือการปฏิบัติงานการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากร ( นางลาวัลย์ ศรีวิเศษ ปฎิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่ม 
 2. คู่มือการอบรมหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งการเลื่อนวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement)
 3. คู่มือการอบรม Google Classroom final
 4. คู่มือการบันทึกวิดีโอใน windows 10
 5. คู่มือการตัดต่อวิดีโอ โดยใช้ Application KineMaster
 6. คู่มือการใช้งาน โปรแกรม MS Powerpoint
 7. คู่มือการใช้งาน โปรแกรม loom
 8. คู่มือการใช้งาน โปรแกรม Free Cam ใช้บันทึกหน้าจอ
 9. คู่มือการใช้งาน โปรแกรม Application iMovie
 10. คู่มือการใช้ Application VLLO
 11. คู่มือการใช้ Application TikTok

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

 1. คู่มือปฏิบัติงานเลขา ก.ต.ป.น. ( นางจรรยาพร ยอดแก้ว ผู้อำนวยการกลุ่ม )
 2. คู่มือการนิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอน DLTV ( นางสาวยุพา ทรัพย์อุไรรัตน์ )
 3. คู่มือการปฏิบัติงานการนิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอน DLIT ( นางสาวยุพา ทรัพย์อุไรรัตน์ )
 4. คู่มือการบันทึกและนำเข้าคะแนนการประเมินความสามารถในการอ่าน (RT) ( นางสาวพชรพรรณ นินิตมั่น )
 5. คู่มือการปฏิบัติงานการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ( น.ส.นิภารัตน์ เชื้อชาย )
 6. คู่มือการปฏิบัติงานโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ( น.ส.ณัฐิกา สุริยาวงษ์ )
 7. คู่มือการประเมินคุณภาพผู้เรียน (National Test  NT) ( นางสาวกรรณิการ์ ทองแท่งใหญ่ )
 8. คู่มือการรายงานการประเมินตนเองของโรงเรียนผ่านระบบเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital) ( นางพัตรา เมฆประยูร )
 9. คู่มือนิเทศติดตามครูผู้สอนภาษาอังกฤษ Boot  Camp ( นางพัตรา เมฆประยูร )
 10. คู่มือปฏิบัติงานธุรการกลุ่มนิเทศ ( นางสุนีย์ นิ่มคล้าย )

​กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

 1. คู่มือการประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย ( นางสาวสุกฤตภัทร ใจรื่น ผู้อำนวยการกลุ่ม )
 2. คู่มือการสรรหาและเลือกคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ( นางสาวณัฏฐณิชชา รินรดาพงศ์สิริ )
 3. คู่มือการปฏิบัติงานลูกเสือ ( นางศิริพร กู้วัฒนะ )
 4. คู่มือการปฏิบัติงานทุนการศึกษาและการระดมทรัพยากรการศึกษา ( นางสาวณัฏฐณิชชา รินรดาพงศ์สิริ )
 5. คู่มือขั้นตอนการดำเนินงานการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของบุคคลครอบครัว องค์กรชุมชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่น ( นางสาวสมพร ศรีวราสาสน์ )

หน่วยตรวจสอบภายใน

 1. คู่มือการการใช้จ่ายเงินอุดหนุนของสถานศึกษา ( นางสมหมาย ดอกจันทน์ ผู้อำนวยการกลุ่ม 
 2. คู่มือควบคุมการเงินหน่วยงานย่อย พ.ศ. 2544 ( นางสมหมาย ดอกจันทน์ ผู้อำนวยการกลุ่ม 

กลุ่มกฎหมายและคดี

 1. คู่มือการสอบสวนข้อเท็จจริง ( นายปฐม แจ้งธรรมมา ปฎิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่ม )
 2. คู่มือการร้องเรียน ( นายปฐม แจ้งธรรมมา ปฎิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่ม )
 3. คู่มือการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต ( นายปฐม แจ้งธรรมมา ปฎิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่ม