รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

1.รายงานการพัฒนาบุคลากร ปีงบประมาณ พ.ศ.2564
2.รายงานผลพัฒนาบุคลากรตามหลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัด สพฐ.PA
3.รายงานผลการพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาตามโครงการความร่วมมือระหว่าง สพป.นครปฐม เขต 1 กับมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง การวิจัยและนวัตกรรมทางการศึกษา
4.รายงานผลการพัฒนาการเสริมสร้างสมรรถนะครูผู้ช่วยสู่ครูมืออาชีพ
5.สารสนเทศนวัตกรรมการบริหารจัดการศึกษา ของผู้บริหารสถานศึกษา ตามข้อตกลงการพัฒนางาน PA

ติดต่อเรา