นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพการบริหารการศึกษา 2566

วันที่ 25 ตุลาคม 2566 นางเบญญพัฒน์ สุอมรา นักประชาสัมพันธ์ ปฏิบัติงานกลุ่มพัฒนาบุคลากร สพป.นครนปฐม เขต 1 และ นางสาวนิพัทธา กายเย็น นักทรัพยากรบุคคล ได้บรรยายให้ความรู้ภาคทฤษฎีแก่ นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร จำนวน 3 คน มหาวิทยาลัยคริสเตียน จำนวน 1 คน และมหาวิทยาลัยพิษณุโลก จำนวน 1 คน ซึ่งทุกคนได้รับความรู้ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น พร้อมทั้งได้แนะนำช่องการทางการพัฒนาตนเองผ่านระบบออนไลน์ หน้าเพจ สพป.นครปฐม เขต 1 ตลอดถึงการสอบถามเพิ่มเติมการอนุญาตลาศึกษาต่อ ฯลฯ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการนำไปปรับใช้ในวิชาชีพและการพัฒนาตนเองต่อไป