ผอ.เขต ลงพื้นที่ติดตามโรงเรียนคุณภาพโรงเรียนวัดเล่าเต่า

ดร.กษมา ป้องกัน ผอ.สพป.นครปฐม เขต 1 พร้อมด้วย ดร.วีระ บัวผัน รอง ผอ.สพป.นครปฐม เขต 1 คณะศึกษานิเทศก์ สพป.นครปฐม เขต 1 ลงพื้นที่ตืดตามโรงเรียนคุณภาพโรงเรียนวัดเล่าเต่า โดยมีคณะผู้บริหารโรงเรียนคุณภาพ และโรงเรียน Stand Alone เข้าร่วมประชุมรับการตรวจติดตามประเด็นเร่งด่วนตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ “โครงการโรงเรียนคุณภาพ ” เพื่อติดตามและประเมินผลโครงการดังกล่าววันที่ 4 สิงหาคม 2565 เวล […]

ประชุมสร้างดารรับรู้การขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษา ผ่านระบบZoom

วันที่ 3 สิงหาคม 2565 เวลา 08.30-12.00 น. นายวีระ บัวผัน รอง ผอ.สพป.นครปฐม เขต 1 ได้รับมอบหมายจาก ผอ.สพป.นครปฐม เขต 1 เข้าร่วมประชุมปฏิบัติการสร้างการรับรู้การขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษาในพื้นที่ของสำนักงานศึกษาธิการภาค 2 ภายใต้โครงการจัะดทำฐานข้อมูลและระบบติดตามประเมินผลระดับพื้นที่เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนเป้าหมายของสหประชาชาติว่าด้วยการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษา SDG4 ประจ […]

ประชุม ผอ.เขตทั่วประเทศ

วันที่ 3 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น. ห้องประชุมจันหอม สพป.นครปฐม เขต 1 ดร.กษมา ป้องกัน ผอ.สพป.นครปฐม เขต 1 พร้อมด้วย รอง ผอ.สพป.นครปฐม เขต 1 ผอ.กลุ่มทุกกลุ่ม ร่วมประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 7/2565 ผ่านระบบทางไกล Video Conference โดยมี ดร. อัมพร พินะสา เลขาธิการ กพฐ.เป็นประธานประชุม ชี้แจงข้อราชการที่สำคัญและเร่งด่วนเพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน พร้อม […]

สพป.นฐ.1ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม มารดาคุณเสริมสุข ประดิษฐ์ขำ

2 สิงหาคม 2565 สพป.นครปฐม เขต 1 นำโดย ดร.กษมา ป้องกัน ผอ.สพป.นครปฐม เขต 1 พร้อมด้วย นายมิน ประจวบวัน รอง ผอ.สพป.นครปฐม เขต 1 และข้าราชการ ลูกจ้าง ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ คุณแม่เปลี่ยน แพรอัตถ์ มารดาคุณเสริมสุข ประดิษฐ์ขำ ข้าราชการกลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.นครปฐม เขต 1

รับฟังการชี้แจงเตรียมความพร้อม สอบ O-NET

รับฟังการชี้แจงเตรียมความพร้อม สอบ O-NETวันอังคารที่ 2 สิงหาคม 2565 เวลา 14.00 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 โดย ดร.กษมา ป้องกัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 พร้อม กลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผล และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมรับฟังการชี้แจงศูนย์สอบการเตรียมความพร้อมการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษ […]

สพป.นฐ.เขต 1 จัดกิจกรรมเขตสุจริต

สพป.นครปฐม เขต 1 นำโดย ดร.กษมา ป้องกัน ผอ.สพป.นครปฐม เขต 1 นำข้าราชการและลูกจ้าง ร่วมกิจกรรมเขตสุจริต เพื่อขับเคลื่อนเขตพื้นที่ให้เป็นเขตสุจริต สร้างจิตสำนึกในการรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐานการปฏิบัติงานบนพื้นฐานของความมีระเบียบ วินัยตามแบบแผนข้อปฏิบัติ โดยดำเนินกิจกรรม เคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้ ร้องเพลงจำขึ้นใจ กล่าวคำปฏิญาณเขตสุจริต ทั้งนี้ก่อนแยกย้ายไปปฏิบัติหน้าที่ ผอ. […]

พิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

วันที่ 28 กรกฏาคม 2565 เวลา 17.30 น. ณ บริเวณลานหน้าพระร่วงโรจนฤทธิ์ องค์พระปฐมเจดีย์ สพป.นครปฐม เขต 1 โดยข้าราชการและลูกจ้าง กลุ่มอำนวยการ หน่วยตรวจสอบภายใน กลุ่มพัฒนาครูฯ และกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยมีนายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ […]

ร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2565

วันที่ 28 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 น. สพป.นครปฐม เขต 1 โดยกลุ่มนิเทศติดตามประเมินผลการจัดการศึกษา ร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2565 โดยมี นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม และ นายกเหล่ากาชาดจังหวัด รองผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานต่างๆ ตลอดจนองค์กรปกครองส่วน […]

พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ณ ศาลากองอำนวยการ

พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัววันที่ 28 กรกฏาคม 2565 เวลา 07.50 น. ณ บริเวณศาลากองอำนวยการ องค์พระปฐมเจดีย์ สพป.นครปฐม เขต 1 นำโดย ดร.กษมา ป้องกัน ผอ.สพป.นครปฐม เขต 1 พร้อมด้วยนายมิน ประจวบวัน รอง ผอ.สพป.นครปฐม เขต 1 ข้าราชการและลูกจ้าง กลุ่มนโยบายและแผน และกลุ่มส่งเ […]

พิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565

ร่วมทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัววันที่ 28 กรกฎาคม 2565 เวลา 06.30 น. ณ บริเวณองค์พระปฐมเจดีย์ สพป.นครปฐม เขต 1 นำโดยดร.กษมา ป้องกัน ผอ.สพป.นครปฐม เขต 1 พร้อมด้วยนายมิน ประจวบวัน รอง ผอ.สพป.นครปฐม เขต 1 ข้าราชการและลูกจ้าง (กลุ่มบริหารงานบุคคล) ร่วมทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล

พิธีถวายพระพรชัยมงคล ลงนามถวายพระพร และถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและเป็นพลังของแผ่นดิน ประจำปี 2565

วันที่ 27 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 น. ห้องประชุมพระพรหมเวที สพป.นครปฐม เขต 1   นางกษมา ป้องกัน  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา  ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล ลงนามถวายพระพร และถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและเป็นพลังของแผ่นดิน ประจำปี 2565 เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉ […]

1 2 24
ติดต่อเรา