ติดต่อเรา

หน่วยงานภายในเบอร์โทรเบอร์ภายใน
หน้าห้อง ผอ.สพป.นครปฐม เขต 10-3424-3461 Fax. 0-3425-4373
ห้องรับ-ส่งหนังสือ0-3425-2931101
กลุ่มอำนวยการ  0-3425-5042, 0-3425-2931 103
กลุ่มนโยบายและแผน0-3430-6516, 0-3425-2931107
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร0-3425-5042, 0-3425-2931105
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 0-3430-6504, 0-3425-2931104
กลุ่มบริหารงานบุคคล 0-3430-6517, 0-3425-2931110
กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา0-3439-5583, 0-3425-2931108
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา0-3430-6514, 0-3425-2931114
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 0-3439-5583, 0-3425-2931115
หน่วยตรวจสอบภายใน0-3430-6514, 0-3425-2931 111
กลุ่มกฎหมายและคดี 0-3430-6514, 0-3425-2931111