1. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560
 2. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ฉบับสมบูรณ์
 3. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542
 4. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ(ฉบับที่2) พ.ศ.2545
 5. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ(ฉบับที่3) พ.ศ.2553
 6. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ(ฉบับที่4) พ.ศ.2562
 7. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 ฉบับสมบูรณ์
 8. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546
 9. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ(ฉบับที่2) พ.ศ.2553
 10. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ(ฉบับที่3) พ.ศ.2562
 11. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 ฉบับสมบูรณ์
 12. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547
 13. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา(ฉบับที่2) พ.ศ.2551
 14. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา(ฉบับที่3) พ.ศ.2553
 15. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา(ฉบับที่4) พ.ศ.2562
 16. พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546
 17. พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545
 18. พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
 19. กฎกระทรวง ฉบับที่1(พ.ศ.2541)ออกตามความในพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
 20. กฎกระทรวง ฉบับที่2(พ.ศ.2541)ออกตามความในพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
 21. กฎกระทรวง ฉบับที่3(พ.ศ.2541)ออกตามความในพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
 22. กฎกระทรวง ฉบับที่4(พ.ศ.2542)ออกตามความในพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540

กฎหมายที่เกี่ยวข้องของกลุ่มอำนวยการ

 1. คำสั่งหัวหน้ารักษาความสงบเรียบร้อย
 2. พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารทางราชการ พ.ศ. 2540
 3. พระราชบัญญัติบริหารราชการแผ่นดิน(ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545
 4. พรก.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
 5. พรก.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2562(ฉบับที่ 2)
 6. ระเบียบว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ
 7. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลา
 8. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526
 9. ระเบียบสำนักงานนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการขอใช้รถยนต์
 10. กฎกระทรวง ว่าด้วยการกระจายอำนาจฯ
 11. ประกาศกระทรวงศึกษาเรื่องการแบ่งส่วนราชการฯ ปี พ.ศ. 2560
 12. หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์การควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานภาครัฐ

กฎหมายที่เกี่ยวข้องของกลุ่มนโยบายและแผน

 1. ประกาศ สพฐ. เรื่องการกระจายอำนาจ ปี 2550
 2. ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัดตั้ง รวม หรือเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2550
 3. ระเบียบการบริหารงบประมาณ พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2557
 4. ระเบียบกระทรวงศึกษาว่าด้วยการขยายชั้นเรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2553
 5. ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณรายจ่ายสำหรับแผนงานบูรณาการ พ.ศ.2559
 6. คำสั่ง คสช. ที่ 19
 7. แผนการศึกษาชาติ พ.ศ.2560-2579
 8. ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561-2580)
 9. ระเบียบบริหารงบประมาณ พ.ศ.2562
 10. แนวทางการดำเนินงานตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี 2565
 11. การมอบอำนาจการโอนเงินจัดสรรหรือเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร ปี 2562
 12. คู่มือการดำเนินงาน ของคณะกรรมการสถานศึกษา ปี 2562
 13. บัญชีราคาค่าวัสดุก่อสร้างและค่าแรง ประจำปี 2565
 14. พรก.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารบ้านเมืองที่ดิี พ.ศ.2562
 15. ระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติ ปี 2562

กฎหมายที่เกี่ยวข้องของกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล

 1. พระราชบัญญัติการบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ.2562
 2. พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ.2562
 3. พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
 4. พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562
 5. พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537
 6. พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์(ฉบับที่2) พ.ศ.2560
 7. มาตรฐานการจัดการศึกษาทางไกล สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 8. ระเบียบกรมทรัพย์สินทางปัญญาว่าด้วยการเรียกเอกสารที่ทางราชการออกให้เพื่อใช้ประกอบการจดทะเบียน ขึ้นทะเบียนหรือจดแจ้งเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา พ.ศ.2560
 9. พระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2563
 10. พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544
 11. พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551
 12. พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562
 13. พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562
 14. ราชกิจจานุเบกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การเก็บรักษาข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ของผู้ให้บริการ พ.ศ. 2564
 15. หนังสือกรมบัญชีกลาง เรื่อง การใช้ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ในการจัดซื้อจัดจ้าง
 16. พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562
 17. ประกาศฯ มาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2565
 18. คู่มือ PDPA สำหรับประชาชน (ฉบับ 23 มิถุนายน 2565)

กฎหมายที่เกี่ยวข้องของกลุ่มบริหารการเงินฯ

 1. กฎกระทรวง การนำสิทธิในบำเหน็จตกทอดของผู้รับบำนาญตามกฎหมายพ.ศ. 2554
 2. กฎกระทรวงกำหนดพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน
 3. กฎกระทรวงฉบับที่ 1 หน่วยงานอื่นที่เป็นหน่วยงานของรัฐ
 4. กฎกระทรวงฉบับที่ 2 หลักเกณฑ์ผู้มีสิทธิขอขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ
 5. กฎกระทรวงฉบับที่ 3 พัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมสนับสนุน
 6. กฎกระทรวงฉบับที่ 4 กำหนดวงเงินวิธีเฉพาะเจาะจง
 7. กฎกระทรวงฉบับที่ 5 การขึ้นทะเบียนที่ปรึกษา
 8. กฎกระทรวงฉบับที่ 6 อัตราค่าจ้างออกแบบ
 9. กฎกระทรวงฉบับที่ 7 เรื่องที่ใช้สิทธิอุทธรณ์ไม่ได้
 10. กฎกระทรวงฉบับที่ 8 การจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ
 11. กฎกระทรวงเฉพาะเจาะจง 28-11-2561
 12. กฎกระทรวงเฉพาะเจาะจง
 13. การยืมเงินและชดใช้เงินยืมราชการ
 14. คู่มือที่ราชพัสดุ หน้า 1-115
 15. คู่มือที่ราชพัสดุ หน้า 116-241
 16. พรบ. บำเหน็จบำนาญ พ.ศ.2551
 17. พรบ. บำเหน็จบำนาญ พ.ศ.2494
 18. พระราชกฤษฎีกา ค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2561
 19. พระราชกฤษฎีกา เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร
 20. พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2555
 21. พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ. 2553
 22. พระราชบัญญัติกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. 2539
 23. พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง
 24. ระเบียบกระทรวงการคลัง พ.ศ.2560
 25. ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
 26. ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร
 27. ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ตำแหน่งด้านพัสดุ พ.ศ.2562
 28. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการ พ.ศ. 2547
 29. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน ฉบับที่ 4 ปี 2561
 30. ระเบียบการจ่ายเงินจากคลัง พ.ศ. 2551
 31. ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2551

กฎหมายที่เกี่ยวข้องของกลุ่มบริหารงานบุคคล

 1. หลักเกณฑ์และและวิธีการย้ายผู้บริหาร สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
 2. หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 3. หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดและรองศึกษาธิการจังหวัด
 4. หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ
 5. หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 6. การคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งที่มีลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติโดยอาศัยความรู้ความชำนาญและประสบการณ์เฉพาะตัว สำหรับสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 1 และระดับ 2
 7. หลักเกณฑ์และวิธีการรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่นมาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู
 8. หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 9. หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 10. หลักเกณฑ์และวิธีการโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น ซึ่งเป็นผู้สอบแข่งขันได้ มาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย
 11. หลักเกณฑ์และวิธีการโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น มาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรอื่นตามมาตรา 38 ค. (2)
 12. หลักเกณฑ์และวิธีการเปลี่ยนตำแหน่ง การย้าย และการโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและการย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ ไปบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรอื่นตามมาตรา 38 ค. (2)
 13. การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสำหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ (ตำแหน่งประเภททั่วไป) และตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ ตำแหน่งระดับ 8 ลงมา
 14. หลักเกณฑ์และวิธีการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย
 15. หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ (ว1)
 16. แนวปฏิบัติการนับหน่วยกิต
 17. หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 18. การจัดกลุ่มตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2)
 19. การจ้างผู้ที่มีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ เป็นลูกจ้างชั่วคราว
 20. การแก้ไขหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 21. แนวทางการสรรหาและบริหารอัตรากำลังพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราว สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2560
 22. แนวทางการสรรหาและบริหารอัตรากำลังพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราว สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 23. มาตรฐานตำแหน่งของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2)
 24. หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 25. หลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับการจ้างลูกจ้างชั่วคราวจากเงินนอกงบประมาณ
 26. หลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติ การบริหารงานบุคคลลูกจ้างชั่วคราว
 27. ประกาศเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกโรงเรียนและบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ โครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา กิจกรรมครูคลังสมอง รอบที่ 2 (ปีงบประมาณ 2559-2561)
 28. หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษา
 29. หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 30. หลักเกณฑ์และวิธีการโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น มาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรอื่นตามมาตรา 38 ค. (2)
 31. หลักเกณฑ์และวิธีการเปลี่ยนตำแหน่ง การย้าย และการโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและการย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ ไปบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2)
 32. หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารการศึกษาสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ว6)
 33. หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ (ว7)
 34. การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สพฐ ปี พ.ศ. 2565 (ประกาศ ณ 31 พ.ค.65)
 35. หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัด สพฐ.
 36. หลักเกณฑ์และวิธีการบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ออกจากราชการไปแล้วสมัครเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
 37. หลักเกณฑ์และวิธีการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย
 38. หลักเกณฑ์และวิธีการนำบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีหนึ่งไปขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีอื่นตำแหน่งครูผู้ช่วย
 39. หลักเกณฑ์และวิธีการเปลี่ยนตำแหน่ง การย้าย และการโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งเป็นผู้สอบแข่งขันได้ มาบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครูผู้ช่วย
 40. การแก้ไขหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ
 41. หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ
 42. หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (ว12-2565)
 43. หลักเกณฑ์และวิธีการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย
 44. ระเบียบ ก.ค.ศ.ว่าด้วยเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของบุคลากรทางการศึกษา ในสายงานนิติการพ.ศ. 2553
 45. กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับเงินเดือนสูงกว่าหรือต่ำกว่าขั้นต่ำ หรือสูงกว่าขั้นสูงของอันดับ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2555
 46. กฎ ก.ค.ศ. การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2561
 47. การกำหนดจำนวนครั้งและการมาทำงานสาย
 48. การได้รับเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
 49. การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรณีถึงแก่ความตาย
 50. การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
 51. ระเบียบว่าด้วยการจ่ายค่าจ้างลูกจ้างประจำของส่วนราชการ พ.ศ. 2526
 52. การประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูฯ ที่ปฏิบัติหน้าที่ฯในการสนับสนุนและให้ความช่วยเหลือหน่วยงานหรือชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID)-19 ตามนโยบายของส่วนราชการ สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ (ว14)
 53. หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ
 54. หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะสายการสอน
 55. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย( ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2552
 56. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย พ.ศ.2536
 57. พระราชกฤษฎีกา เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ. 2555
 58. หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) ตำแหน่งประเภททั่วไป เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 59. หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครู (ว9)
 60. หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา (ว10)
 61. หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งศึกษานิเทศก์ (ว11)
 62. หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งผู้บริหารการศึกษา (ว12)
 63. มาตรฐานตำแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ว3)
 64. หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ว23-2565)
 65. หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ว13)
 66. หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดตำแหน่งเพื่อบริหารอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ว26)

กฎหมายที่เกี่ยวข้องของกลุ่มพัฒนาครูฯ

 1. เกณฑ์การประเมินและเครื่องมือที่ใช้ประเมิน ITA 2022
 2. ประกาศ ศธ แบ่งส่วนราชการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
 3. พ.ร.บ.ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 2547
 4. พรก.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
 5. ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการลาศึกษาต่อฯ2559
 6. ว 19 ครูผู้ช่วยทำหลักสูตร
 7. หนังสือมอบอำนาจการอนุญาตการลาไปศึกษาต่อ
 8. หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินสายงานการสอน (ว 9_2564)
 9. หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินสายงานบริหารสถานศึกษา (ว10_2564)
 10. หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินสายงานนิเทศการศึกษา (ว11_2564)
 11. หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินสายงานบริหารการศึกษา (ว12_2564)
 12. การลดระยะเวลาตามเงื่อนไขฯ (ว4_2564)
 13. แนวปฏิบัติการขอมีวิทยฐานะครูชำนาญการ ช่วงเปลี่ยนผ่าน (ว17_2564)
 14. ภาระงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาฯ (ว21_2564)
 15. การกำหนดตัวชี้วัด รายละเอียดประกอบหลักเกณฑ์ และคู่มือฯ (ว22_2564)
 16. OBEC AWARDS\obec award 1
 17. OBEC AWARDS\obec2
 18. OBEC AWARDS\obec3 (2)
 19. แก้ไขเพิ่มเติมเกณฑ์การประกวดรางวัลทรงคุณค่า(2)

กฎหมายที่เกี่ยวข้องของกลุ่มนิเทศฯ

 1. กฎกระทรวง ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2541) ออกตามความในพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
 2. กฎกระทรวง ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2541) ออกตามความในพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
 3. กฎกระทรวง ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2541) ออกตามความในพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
 4. กฎกระทรวง ฉบับที่ 4 (พ.ศ.2542) ออกตามความในพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
 5. พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545
 6. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542
 7. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่2) พ.ศ. 2545
 8. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่3) พ.ศ. 2553
 9. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่4) พ.ศ. 2562
 10. พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
 11. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547
 12. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา(ฉบับที่2) พ.ศ. 2551
 13. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา(ฉบับที่3) พ.ศ. 2553
 14. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา(ฉบับที่4) พ.ศ. 2562
 15. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546
 16. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่2) พ.ศ. 2553
 17. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่3) พ.ศ. 2562
 18. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560

กฎหมายที่เกี่ยวข้องของกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

 1. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545
 2. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553
 3. พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545
 4. หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
 5. กฎกระทรวงว่าด้วยสิทธิในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว พ.ศ.2547
 6. กฎกระทรวงว่าด้วยสิทธิของบุคคลในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในศูนย์การเรียน พ.ศ.2554
 7. ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการพานักเรียน และนักศึกษาไปนอกสถานศึกษา พ.ศ.2562
 8. พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546
 9. กฎกระทรวง กำหนดจำนวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการสรรหา การเลือกประธานกรรมการและกรรมการ วาระการดำรงตำแหน่ง และการพ้นจากตำแหน่งของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2546
 10. ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยรางวัลพระราชทานแก่นักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษา พ.ศ.2562
 11. พระราชบัญญัติลูกเสือ พ.ศ.2551
 12. พระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. 2559

กฎหมายที่เกี่ยวข้องของหน่วยตรวจสอบภายใน

พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลัง

 1. พระราชบัญญัติ วินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561
 2. ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่องมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ พ.ศ. 2561
 3. หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายใน สำหรับหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ. 2561
 4. หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายใน สำหรับหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ. 2561
 5. หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายใน สำหรับหน่วยงานภาครัฐ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562
 6. หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์การปฏิบัติการตรวจสอบภายใน สำหรับหน่วยงานภาครัฐ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2564
  ระเบียบการเงิน
 7. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2562
 8. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการ พ.ศ. 2562
 9. ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2562
  ค่าเช่าบ้าน
 10. พระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ พ.ศ. 2547
 11. พระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550
 12. พระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2552
 13. พระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2556
 14. พระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2561
 15. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้านข้าราชการ พ.ศ. 2549
 16. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2552
 17. หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจัดข้าราชการเข้าพักอาศัยในที่พักของทางการ พ.ศ. 2560
 18. มอบอำนาจการจัดที่พักและการกำหนดวิธีปฏิบัติในการจัดข้าราชการเข้าพักอาศัยในที่ของทางราชการ
 19. มอบอำนาจการอนุมัติให้เบิกค่าเช่าบ้านและอนุมัติให้เบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้าน
  ค่ารักษาพยาบาล
 20. พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ. 2553
 21. พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2555
 22. หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยวิธีการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ. 2553
 23. หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉินในสถานพยาบาลของเอกชน
  ค่าการศึกษาบุตร
 24. พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ. 2562
 25. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับค่าการศึกษาบุตร พ.ศ. 2560
 26. ประเภทและอัตราเงินบำรุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน
 27. ประเภทและอัตราเงินค่าเล่าเรียนในสถานศึกษาของเอกชนประเภทอาชีวศึกษา
  เงินรายได้สถานศึกษาและเงินบริจาค
 28. ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการรับเงิน หรือทรัพย์สินที่มีผู้บริจาคให้สถานศึกษา พ.ศ. 2552
 29. ระเบียบสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานว่าด้วยการบริหารจัดการเกี่ยวกับ เงินรายได้ สถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่เป็นนิติบุคคลในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2549
 30. การเก็บรักษาเงินรายได้สถานศึกษา
 31. การเก็บเงินบำรุงการศึกษาและการระดมทรัพยากร
  การจัดซื้อจัดจ้าง
 32. พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
 33. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
 34. กำหนดวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  โครงการอาหารกลางวัน
 35. แนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อวัตถุดิบเพื่อใช้ในการประกอบอาหาร การจ้างบุคคลหรือจ้างเหมาประกอบอาหาร (ปรุงสำเร็จ)
 36. ขอทำความตกลงวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับเงินที่ส่วนราชการได้รับอุดหนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 37. การปรับค่าอาหารกลางวันของนักเรียน
  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
 38. พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2526
 39. พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2527
 40. พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2528
 41. พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2529
 42. พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2534
 43. พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2541
 44. พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2548
 45. พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2553
 46. พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2560
 47. ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
 48. ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554
 49. ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2550 (แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ. 2554)
  ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและประชุม
 50. ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ. 2549
 51. ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2552
 52. ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2555
 53. ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ (แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2555)
 54. การปรับหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และค่าใช้จ่ายในการจัดงานระเบียบอื่น ๆ
 55. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนนอกเวลาราชการ พ.ศ. 2550

กฎหมายที่เกี่ยวข้องของกลุ่มกฎหมายและคดี

 1. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547
 2. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551
 3. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553
 4. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562
 5. กฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยการสอบสวนพิจารณา พ.ศ. 2550
 6. กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยกรณีความผิดที่ปรากฏชัดแจ้ง พ.ศ. 2549
 7. กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการสั่งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาประจำส่วนราชการหรือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ.2550
 8. กฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยการสั่งพักราชการและการสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน พ.ศ. 2555
 9. กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยอำนาจการลงโทษภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน หรือลดเงินเดือน พ.ศ. 2561
 10. ระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยวิธีการออกคำสั่งเกี่ยวกับการลงโทษทางวินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2548
 11. ระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการรายงานเกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัยและการออกจากราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2561
 12. คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560 เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 3 เมษายน 2560
 13. ระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยวันออกจากราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2548
 14. กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการอุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์ พ.ศ. 2550
 15. กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการร้องทุกข์และการพิจารณาร้องทุกข์ พ.ศ. 2551
 16. พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดขอเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539
 17. ประมวลกฎหมายอาญา
 18. ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
 19. ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
 20. ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
 21. พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539
 22. พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557
 23. พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562
 24. พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
 25. พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561
 26. พระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2551
 27. ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง กำหนดตำแหน่งผู้อำนวยการระดับต้นหรือเทียบเท่าขึ้นไปตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2554
 28. หนังสือสำนักงาน ก.พ.ที่ นร 1011/ว 19 เรื่อง วิธีการก่อนดำเนินการทางวินัยและการสอบสวนทางวินัยอย่างไม่ร้ายแรง ลงวันที่14 กรกฎาคม 2547
 29. กฎ ก.พ.ว่าด้วยการดำเนินการทางวินัย พ.ศ.2556
 30. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0206/ว 218 เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการร้องเรียนกล่าวโทษข้าราชการ และ การสอบสวนเรื่องราวร้องเรียนกล่าวโทษข้าราชการว่ากระทำผิดวินัย ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2541
 31. พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546
 32. พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562
 33. พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562