วันที่ 15 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.30 น. กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ดำเนินการประชุม PLC โครงการแข่งขันทางวิชาการด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ.2567 โดยกำหนดแข่งขันพร้อมกันทั่วประเทศ 39 ศูนย์สอบ มอบหมายให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ดำเนินการศูนย์สอบที่ 7 ครอบคลุม 6 จังหวัด ประกอบด้วย ราชบุรี กาญจนบุรี นครปฐม สมุทรสาคร สมุทรสงคราม และเพชรบุรี ใน    วันเสาร์ที่ 18 พฤษภาคม 2567
ณ สนามสอบโรงเรียนอนุบาลนครปฐม