ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษาตามโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล (1 ตำบล 1 โรงเรียนคุณภาพ) ประจำปีงบประมาณ 2564 โรงเรียนวัดทัพหลวง(หลวงพ่อเกิดอุปถัมภ์)

โรงเรียนวัดทัพหลวง(หลวงพ่อเกิดอุปถัมภ์) มีความประสงค์ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษาตามโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล(1 ตำบล 1 โรงเรียนคุณภาพ)  ประจำปีงบประมาณ 2564  โดยราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น  585,500  บาท  จำนวน 3 รายการ ประกอบด้วยรายการที่ 1  อุปกรณ์พัฒนาทักษะคิดวิเคราะห์ระดับประถมศึกษา     65,500  บาทรายการที่  2 อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์(ระดับประถมศึกษ […]