ประชุมทางไกล ผู้รับผิดชอบโครงการส่งเสริมการจัดการศึกษาแนวพุทธ ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ภาคสงฆ์ที่ 14 (นครปฐม กาญจนบุรี สมุทรสาคร สุพรรณบุรี) ครั้งที่ 1

ในวันพุธที่ 30 มิถุนายน 2564 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 โดยกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา จัดการประชุมทางไกลผู้รับผิดชอบโครงการส่งเสริมการจัดการศึกษาแนวพุทธด้วยการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ภาคสงฆ์ที่ 14 เพื่อให้ผู้รับผิดชอบโครงการจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในพื้นที่ภาคสงฆ์ 14 (จังหวัดนครปฐม จังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดสมุทรสาคร และจังหวัดสุพรรณบุรี ) ครั้ง […]

การประชุมเชิงปฏิบัติการคณะทำงาน คณะกรรมการตัดสินการประกวดผลงานนักเรียนฯ : กิจกรรมทางเลือกในรูปแบบออนไลน์ (คลิปสั้น)

ดร.ณัฎฐิกา ลิ้มเฉลิม รองผู้อำนวยการ สพป.นครปฐม เขต 1 พร้อมด้วยคณะ ประชุมเชิงปฏิบัติการคณะทำงาน คณะกรรมการตัดสินการประกวดผลงานนักเรียน ตามโครงการสร้างสรรค์ “วิถีใหม่ วิถีคุณภาพ ต้นแบบการเสริมสร้างความปลอดภัยในระบบการศึกษาขั้นพื้นฐาน” กิจกรรมทางเลือกในรูปแบบออนไลน์ (คลิปสั้น) ประจำปีงบประมาณ 2564 ระหว่างวันที่ 28 -30 มิถุนายน 2564  ผ่าน Google Meet

สพป.นฐ.เขต 1 ติดตามรับชมรายการ พุธเช้า ข่าว สพฐ.ครั้งที่ 24/2564

วันพุธที่ 30 มิถุนายน 2564 ห้องประชุมจันหอม สพป.นครปฐม เขต 1 นายมติชน มูลสูตร ผอ.สพป.นครปฐม เขต 1 พร้อมด้วย นายมิน ประจวบวัน ดร.ณัฎฐิกา ลิ้มเฉลิม ดร.อนุนารถ ชื่นจิตร์ รองผู้อำนวยการ สพป.นครปฐม เขต 1 ผอ.กลุ่มทุกกลุ่ม พร้อมด้วยบุคลากรทางการศึกษา รับชมรายการ พุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 24/2564 เพื่อรับทราบการดำเนินงาน นโยบายการจัดการศึกษาของ สพฐ. “สพฐ.วิถีใหม่ วิถีคุณภาพ” โดย ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการ […]

ประชุมเชิงปฏิบัติการทดลองระบบการจัดทำและตรวจสอบแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษา (ปพ.3)ออนไลน์

ห้องประชุมพระพรหมเวที สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 นายมติชน มูลสูตร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 เปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการทดลองระบบการจัดทำและตรวจสอบแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษา (ปพ.3)ออนไลน์ โดยมี ดร.อนุนาถ ชื่นจิตร์ รองผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการจัดอบรมในครั้งนี้ ทั้งนี้ มีตัวแทนโ […]

ประชุมคณะทำงานจัดทำเอกสารการขับเคลื่อนนโยบาย นครปฐม: นครแห่งคุณภาพและนวัตกรรมทางการศึกษา

28 มิถุนายน 2564 เวลา 13.00 น. ห้องประชุม กลุ่มนิเทศฯ นางจรรยาพร ยอดแก้ว ผอ.กลุ่มนิเทศฯ ประชุมคณะทำงานจัดทำเอกสารการขับเคลื่อนนโยบาย นครปฐม: นครแห่งคุณภาพและนวัตกรรมทางการศึกษา จากกลยุทธ์​สู่ 5 มิติคุณภาพ ที่ใช้ NPT1ในการขับเคลื่อนN:New normalP:PLCT:Technology & Innovation1: เป็นหนึ่ง สู่ความเป็นเลิศ

ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ โรงเรียนวัดทะเลบก

วันที่ 23 มิถุนายน 2564 นายมติชน มูลสูตร ผอ.สพป.นครปฐม เขต 1 มอบหมายให้ ดร. ณัฏฐิกา ลิ้มเฉลิม รองผอ.สพป.นฐ.1 ได้มาตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนออนไลน์และได้ให้คำแนะนำแนวทางการสอนให้มีประสิทธิภาพในช่วงสถานการณ์โควิด 19 โดยมี นาง นางสินีนาฎ จันทวาท ผอ.โรงเรียนและคณะครูให้ข้อมูลรายละเอียดการจัดการเรียนการสอนภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

ประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2564 (รร.ละเอียดอุปถัมภ์)

วันพุธที่ 23 มิถุนายน 2564 โรงเรียนละเอียดอุปถัมภ์นำโดย ผอ.ทิวา เหล่าปาสี ได้รับการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2564 จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 โดยท่านดร.อนุนาถ ชื่นจิตร์ รองผู้อำนวยการ สพป.นฐ.เขต 1 นางกรุณา ธูปแพ นางพิศมัย ถิ่นน้อย นางสาวกรรณิการ์ ทองแท่งใหญ่ และนายกฤตภาส จิระรัตน์พิศาล ทางโรงเรียนละเอียดอุปถัมภ์ขอขอบพระคุณคณะกรรมการป […]

สพป.นฐ.1 ประชุมการบริหารงบประมาณและการดำเนินงานระบบติดตามและประเมินผล

23  มิถุนายน 2564 ห้องจันหอม สพป.นครปฐม เขต 1 นายมติชน  มูลสูตร ผู้อำนวยการ สพป.นครปฐม เขต 1 เป็นประธานประชุมการบริหารงบประมาณและการดำเนินงานระบบติดตามและประเมินผล (eMENSCR)  โดยมี ดร.ณัฎฐิกา ลิ้มเฉลิม รอง  ผอ.สพป.นครปฐม เขต 1 ผอ.กลุ่มทุกกลุ่ม และผุ้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาการบริหารงบประมาณบริหารจัดการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในช่วงปลายใตรมาสที่ 3-ไตรมาสที่ 4 ประจ […]

รับชมรายการพุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 23/2564

23  มิถุนายน 2564 ห้องจันหอม สพป.นครปฐม เขต 1 นายมติชน  มูลสูตร ผู้อำนวยการ สพป.นครปฐม เขต 1 พร้อมด้วย  ดร.ณัฎฐิกา ลิ้มเฉลิม รอง  ผอ.สพป.นครปฐม เขต 1 ผอ.กลุ่มทุกกลุ่ม และผุ้เกี่ยวข้อง ร่วมรับชมรายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 23/2564 โดยมี ดร.อัมพร  พินะสา เลขาธิการ กพฐ. ในช่วงรายการ “ เลขาธิการ พบเพื่อนครู ”  เพื่อรับทราบข้อมูลข่าวสาร ข้อราชการ และนโยบายการจัดการศึกษาจากสำนักงานคณะกรรมการการศึ […]

ประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ปี 2564 โรงเรียนวัดนิยมธรรมวราราม

วันอังคารที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2564 โรงเรียนวัดนิยมธรรมวราราม รับการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2564 จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 เพื่อรับรางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ปี 2564 นำโดย ดร.อนุนาถ ชื่นจิตร์ รองผู้อำนวยการ สพป.นครปฐม เขต 1, นางกรุณา ธูปแพ, นางพิศมัย ถิ่นน้อย, นางสาวกรรณิการ์ ทองแท่งใหญ่ และนายกฤตภาส จิระรัตน์พิศาล ขอขอบคุณคณะกร […]

การพัฒนา ทักษะความรู้ภาษาอังกฤษ (English Litcracy) โรงเรียนวัดบางแขม

วันอังคารที่ 22 มิถุนายน 2564  นายมติชน  มูลสูตร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 เป็นประธานเปิดการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ English Literacy  ณ โรงเรียนวัดบางแขม โดยมี นายวิวัฒน์ บุญยง  ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางแขม รายงานถึงวัตถุประสงค์การจัดกิจกรรมโครงการนี้  โดยได้รับเกียรติจาก นางสาวพัตรา  เมฆประยูร ศึกษานิเทศก์ สพป.นครปฐม เขต 1 เป็นวิทยากรให้ความรู้กับครู ผู้เข้ารับการพั […]

1 2 4