วันจันทร์ที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 เวลา 13.00 น.  ดร.ณัฎฐิกา ลิ้มเฉลิม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมติดตาม การขับเคลี่อนนโยบาย 5 เปลี่ยน ของโรงเรียนวัดพระประโทณเจดีย์ (ตั้งตรงจิตร ๔) ปีการศึกษา 2567 เพื่อสำรวจความพร้อมในด้านกายภาพ การจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาวะที่ดี เป็นพื้นที่ปลอดภัยสำหรับนักเรียน อาคารเรียน ห้องเรียน อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน มั่นคง แข็งแรงปลอดภัย ตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ “เรียนดี มีความสุข” ในโอกาสนี้ได้ให้คำแนะนำแก่ผู้บริหารสถานศึกษาและคณะครู ในการจัดการเรียนการสอน ณ โรงเรียนวัดพระประโทณเจดีย์ (ตั้งตรงจิตร ๔) อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม

รับชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ https://photos.app.goo.gl/orHh9XBq5bwj2yjb6