วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤศจิกายน 2566 คณะศึกษานิเทศก์ ประกอบด้วย ศน.พัตรา เมฆประยูร ศน.ณัฐิกา สุริาวงษ์ ศน.กรรณิกา จันทร์หงษ์ และศน.มณียา จิตธิวงษ์ เข้าร่วมประชุมโครงการพัฒนาหลักสูตรละสร้างความร่วมมือในการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา กิจกรรมการประชุมสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาในระดับพื้นที่ ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม

Image Not Found
Image Not Found
Image Not Found
Image Not Found
Image Not Found
Image Not Found
Image Not Found
Image Not Found
Image Not Found
Image Not Found
Image Not Found