วันที่ 4 กรกฎาคม 2567 พ.ศ. 2567  เวลา 13.30 น. นายมิน ประจวบวัน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐมเขต 1 ได้ประชุมบุคลากรภายในกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา นำโดยนางพัตรา เมฆประยูร รักษาการผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ฯ  และคณะศึกษานิเทศก์ เพื่อรับทราบข้อราชการ และขอบเขตงานที่รับผิดชอบ ของแต่ละบุคคล ให้สอดรับกับนโยบาย 5 เปลี่ยน และนครแห่งการเรียนดีและมีความสุข  ของท่านผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1  ณ ห้องประชุมกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ชั้น 3 สพป.นครปฐม เขต 1

Image Not Found
Image Not Found
Image Not Found
Image Not Found
Image Not Found
Image Not Found
Image Not Found
Image Not Found
Image Not Found