วันที่ 9 พฤษภาคม 2567 เวลา 11.00 น. นางสาวอุษา ใหญ่ไล้บาง ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน จัดประชุมบุคลากรภายในกลุ่มนโยบายและแผน เพื่อแจ้งข้อราชการต่าง ๆ และการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC) เพื่อพัฒนางานภายในกลุ่มนโยบายและแผน ให้มีประสิทธิภาพต่อไป ณ ห้องกลุ่มนโยบายและแผน สพป.นครปฐม เขต 1

รับชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ https://photos.app.goo.gl/TYbdjHQ882NQm8ZJ8