วันที่ 10 มิถุนายน 2567 พ.ศ. 2567 เวลา 13.30  ดร.ณัฎฐิกา ลิ้มเฉลิม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการประเมินเสมือนจริง (Mock Assessment)  ผ่านระบบ Google Meet ร่วมกับ นางจรรยาพร ยอดแก้ว ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา นางพัตรา เมฆประยูร และคณะศึกษานิเทศก์ ดำเนินการชี้แจงรายละเอียดการใช้เครื่องมือแบบประเมินและหมายกำหนดการวันที่ 12 มิถุนายน 2567 ในการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นแนวทางเดียวกัน ณ ห้องประชุมข้าวตอก

Image Not Found
Image Not Found
Image Not Found
Image Not Found
Image Not Found
Image Not Found
Image Not Found
Image Not Found