วันอังคารที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 เวลา 10.00 น. ศน.จรรยาพร  ยอดแก้ว ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ประชุมมอบหมายแนวทางการปฏิบัติงานของกลุ่มนิเทศ ติดตามฯ เพื่อให้บุคลากรของกลุ่มนิเทศ ติดตามฯปฏิบัติงานในหน้าที่ได้อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ และการขับเลื่อนกิจกรรมโครงการต่างๆ ณ ห้องประชุมกลุ่มศึกษานิเทศฯ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 

Image Not Found
Image Not Found
Image Not Found
Image Not Found
Image Not Found
Image Not Found
Image Not Found
Image Not Found
Image Not Found
Image Not Found
Image Not Found
Image Not Found