สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน แจ้งว่าได้ดำเนินการสรรหาและคัดเลือกโครงการ ครูดีในดวงใจระดับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 21 พ.ศ. 2567 เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว มีผู้ได้รับรางวัล จำนวน 37 คน โดยมี นางสาวสุพิมาศ เจริญจิตร์ ครูโรงเรียนวัดสามง่าม ผ่านการคัดเลือก ตามประกาศผล (ดังแนบ)

บัดนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 จึงขอแจ้งประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัล ครูดีในดวงใจระดับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานครั้งที่ 21 ประจำปี พ.ศ. 2567 ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ทราบโดยทั่วกัน