คู่มือหรือมาตรฐานการปฎิบัติงาน

กลุ่มอำนวยการ

 1. คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มอำนวยการ
 2. คู่มือการปฏิบัติงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา กลุ่มอำนวยการ สพฐ.
 3. คู่มือการปฏิบัติงานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม ( นางวิไล เรียนทัพ)
 4. คู่มือการปฏิบัติงานหนังสือผ่านสิทธิ์ในโครงการสวัสดิการสินเชื่อสถาบันการเงินต่างๆ  ( นางสาวณัฏฐณิชชา รินรดาพงศ์สิริ )
 5. คู่มือการปฏิบัติงานงานรับ – ส่งหนังสือราชการตามระเบียบงานสารบรรณ ( นางสาวรัตนาพร จันทร์สมวงษ์ )
 6. คู่มือการปฏิบัติงานยานพาหนะ ( นางจิรฐา ภูสวัสดิ์ )
 7. คู่มือการปฏิบัติงานงานรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ ( นางสาวรัตนาพร จันทร์สมวงษ์ )

กลุ่มนโยบายและแผน

 1. คู่มือการปฏิบัติงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา กลุ่มนโยบายและแผน สพฐ.
 2. คู่มือการปฏิบัติงานการจัดตั้งงบประมาณประจําปี งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ( นางสาวสุวรรณา แดงสวัสดิ์ )
 3. คู่มือการปฏิบัติงานจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี ( นางสาวสุพิชฌาย์ นราทอง )
 4. คู่มือการใช้จ่ายงบประมาณ งบดำเนินงานค่าพาหนะรับ-ส่งนักเรียน ( นายชาญณรงค์ มงคลศิวกุล )
 5. คู่มือการปฏิบัติงานติดตาม ประเมินผล และรายงานผล ( นางอัฐพร วิทยาเจริญ )
 6. คู่มือการปฏิบัติงานธุรการ ( นางสาววิชุดา ศรีสุวัฒนานันท์ )

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

 1. คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 2. คู่มือการใช้งานโปรแกรมระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์
 3. คู่มือการใช้งานโปรแกรมระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (Data Management Center) ( นางสาวอุษา ใหญ่ไล้บาง
 4. คู่มือการจัดทำระบบแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์ออนไลน์ ( นายศุภโชค รองาม )

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

 1. คู่มือการปฏิบัติงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ สพฐ.
 2. คู่มือการปฏิบัติงานการเบิกเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล ของข้าราชการบำนาญ (โครงการ One stop service) ( นางกฤษณี เหล็กอิ่ม)
 3. คู่มือการปฏิบัติงานการเบิกเงินสวัสดิการค่าการศึกษาบุตร ของข้าราชการบำนาญ (โครงการ One stop service) ( นางกฤษณี เหล็กอิ่ม )
 4. คู่มือการใช้งานระบบทะเบียนประวัติ ( นางลำยอง เดชมณีรัตน์ )
 5. คู่มือการปฏิบัติงานการควบคุมงบประมาณ ( นางสุกัลยา ศรีเล็กดี )
 6. คู่มือการปฏิบัติงานขั้นตอนและวิธีการเบิกจ่ายค่าเช่าบ้านตามสิทธิของข้าราชการ ( นางสาวธนาภา พรหมจำรัส )
 7. คู่มือการปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ( นางปาริชาติ ปานดี )
 8. คู่มือการปฏิบัติงานการรับและนำเงินส่งคลังในระบบ GFMIS ( นางสาวณภัทร พูลสมบัติ )
 9. คู่มือการปฏิบัติงานล้างบัญชีพักสินทรัพย์เป็นสินทรัพย์ ( นางสาวณภัทร พูลสมบัติ )
 10. คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง การขอรับและการจ่ายบำเหน็จดำรงชีพสำหรับผู้รับบำนาญอายุครบ 70 ปีขึ้นไป ( นางสาวศศิวิมล ปุยะพันธ์ )
 11. คู่มือการปฏิบัติงานการยืมเงินราชการ ( นางสาวภัคสิตา รอดพลอย )
 12. คู่มือปฏิบัติงานการเบิกจ่ายเงินเดือนและค่าจ้างประจำในระบบจ่ายตรง ( นางจีรณะ นามสวัสดิ์ )

กลุ่มบริหารงานบุคคล

 1. คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานบุคคล
 2. คู่มือปฏิบัติงานการปรับระดับชั้นงานลูกจ้างประจำ ( นางเสริมสุข ประดิษฐขำ )
 3. คู่มือการให้ข้าราชการครูฯ มีวิทยฐานะฯ ( นางเสริมสุข ประดิษฐขำ )
 4. คู่มือปฏิบัติงาน ว 21 (2560) ( นางเสริมสุข ประดิษฐขำ )
 5. คู่มือการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ( นางสาวพยงค์ เมืองโคตร )
 6. คู่มือการขอสำเนา กพ.7 และ ก.ค.ศ. 16 ( นางสาวพยงค์ เมืองโคตร )
 7. คู่มือและขั้นตอนการปฏิบัติงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ 38 ค(2) ( นางสาวพยงค์ เมืองโคตร )
 8. คู่มือการดำเนินการบรรจุผู้ออกจากราชการไปแล้วสมัครเข้ารับราชการฯ ( นางสาวชลธิชา อาภานุรักษ์ )
 9. คู่มือการลาออกจากราชการ ( นางสาวชลธิชา อาภานุรักษ์ )
 10. คู่มือการดำเนินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย ( นางสาวชลธิชา อาภานุรักษ์ )
 11. คู่มือการดำเนินการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ( นางสาวชลธิชา อาภานุรักษ์ )
 12. คู่มือการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการของบุคลากร 38 ค. (2) ( นางสาวชลธิชา อาภานุรักษ์ )
 13. คู่มือปฏิบัติงานเลื่อน 38 ค.(2) เป็นชำนาญการ ( นางสาวชลธิชา อาภานุรักษ์ )
 14. คู่มือการขอมีบัตรข้าราชการ ( นางสาวสุกัญญา พลายยงค์ )
 15. คู่มือการปฏิบัติงานธุรการ ( นางสาวสุกัญญา พลายยงค์ )

กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

 1. คู่มือครูและบุคลากรทางการศึกษาคุณภาพ สพป.นฐ.1
 2. คู่มือการใช้งาน Application Tik tok
 3. คู่มือการใช้งาน Application imovie
 4. คู่มือการใช้งาน Application VLLO
 5. คู่มือการใช้งานโปรแกรม Free cam ในการบันทึกหน้าจอ
 6. คู่มือการใช้งานโปรแกรม KINEMASTER โปรแกรมตัดต่อวีดีโอ
 7. คู่มือการใช้งานโปรแกรม Loom
 8. คู่มือการใช้งานโปรแกรม Power Point ใช้บันทึกการสอน
  8.1 คู่มือฯ ตำแหน่งครู
  8.2 คู่มือฯ ตำแหน่ง ผบ.สถานศึกษา
  8.3 คู่มือการดำเนินการฯ ตำแหน่งศึกษานิเทศก์
  8.4 คู่มือการดำเนินการฯ ตำแหน่ง ผบ. การศึกษา(สพฐ.)
 9. คู่มือการใช้งานหลักสูตรการจัดการเรียนการสอน Google Classroom
 10. คู่มือการบันทึกวิดีโอหน้าจอ Windows ใน Windows 10
 11. คู่มือการอบรมหลักเกณฑ์การประเมินตำแหน่งการเลื่อนวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามข้อตกลงการพัฒนางาน (PA)
 12. คู่มือการปฏิบัติงานการฝึกอบรมและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ( นางลาวัลย์ ศรีวิเศษ )
 13. คู่มือการปฏิบัติงานงานลาศึกษาต่อ ฝึกอบรม หรือการปฏิบัติการวิจัยภายในประเทศ/ต่างประเทศ ( นางสาวนิพัทธา กายเย็น )

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

 1. คู่มือการปฏิบัติงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพฐ.
 2. คู่มือการใช้ระบบ NT Access
 3. แนวทางการบริหารจัดการนครแห่งคุณภาพ
 4. คู่มือการดูแลระบบข้อมูลโปรแกรมการสอนเพศวิถี (แอดมินเขต)
 5. NT Access RT 2563
 6. คู่มือปฏิบัติงานเลขา ก.ต.ป.น. ( นางจรรยาพร ยอดแก้ว )
 7. คู่มือการนิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอน DLTV ( นางสาวยุพา ทรัพย์อุไรรัตน์ )
 8. คู่มือการปฏิบัติงานการนิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอน DLIT ( นางสาวยุพา ทรัพย์อุไรรัตน์ )
 9. คู่มือการบันทึกและนำเข้าคะแนนการประเมินความสามารถในการอ่าน (RT) ( นางสาวพชรพรรณ นินิตมั่น )
 10. คู่มือการปฏิบัติงานโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ( นางสาวณัฐิกา สุริยาวงษ์ )
 11. คู่มือการรายงานการประเมินตนเองของโรงเรียนผ่านระบบเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital) ( นางพัตรา เมฆประยูร )
 12. คู่มือนิเทศติดตามครูผู้สอนภาษาอังกฤษ Boot Camp ( นางพัตรา เมฆประยูร )
 13. คู่มือการปฏิบัติงานการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ( น.ส.นิภารัตน์ เชื้อชาย )
 14. คู่มือปฏิบัติงานธุรการกลุ่มนิเทศ ( นางสุนีย์ นิ่มคล้าย )

​กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

 1. คู่มือการปฏิบัติงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพฐ.
 2. สารสนเทศการส่งเสริมการจัดการศึกษา
 3. คู่มือการประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย ( นางสาวสุกฤตภัทร ใจรื่น )
 4. คู่มือการสรรหาและการเลือกคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ( นางศิริพร กู้วัฒนะ )
 5. คู่มือการปฏิบัติงานทุนการศึกษาและการระดมทรัพยากรการศึกษา ( นางศิริพร กู้วัฒนะ )
 6. คู่มือขั้นตอนการดำเนินงานการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของบุคคล ครอบครัว องค์กรชุมชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการและสถาบันสังคมอื่น ( นางสาวกุลวิภา ชีพรับสุข )
 7. คู่มือการดำเนินงานการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2565 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ( นางสาวกุลวิภา ชีพรับสุข )
 8. คู่มือการปฏิบัติงานนักจิตวิทยาโรงเรียน ประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ( นายกฤตภาส จิระรัตน์พิศาล )

หน่วยตรวจสอบภายใน

 1. คู่มือการปฏิบัติงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา หน่วยตรวจสอบภายใน สพฐ.
 2. คู่มือการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน
 3. คู่มือปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบการเงิน การบัญชี ของสถานศึกษา ( นางสมหมาย ดอกจันทน์ 
 4. คู่มือการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ( นางสาวรัตตินันท์ รัฐโรจน์ฐากุล )

กลุ่มกฎหมายและคดี

 1. คู่มือการร้องเรียนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษานายปฐม แจ้งธรรมมา )
ติดต่อเรา