กลุ่มอำนวยการ

 1.  คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติหน้าที่ของกลุ่มอำนวยการ เอกสารลำดับที่ 1/2567
 2. คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ หนังสือผ่านสิทธิในโครงการสวัสดิการสินเชื่อสถาบันการเงินต่างๆ เอกสารลำดับที่ 2/2567
 3. คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม เอกสารลำดับที่ 3/2567
 4. คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ งานรับ – ส่ง หนังสือราชการตามระเบียบงานสารบรรณ เอกสารลำดับที่ 4/2567
 5. คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ งานยานพาหนะ และห้องประชุม เอกสารลำดับที่ 5/2567

กลุ่มนโยบายและแผน

 1. คู่มือการปฏิบัติงานการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี
 2. คู่มือการปฏิบัติงานจัดตั้งงบลงทุน
 3. คู่มือปฏิบัติงานค่าพาหนะรับส่งนักเรียน
 4. คู่มือปฏิบัติงานระบบปักหมุด
 5. คู่มือการปฏิบัติงานธุรการ

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

 1. คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 2024
 2. คู่มือการใช้งานโปรแกรมระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ 2024
 3. คู่มือการใช้งานโปรแกรมระบบจัดเก็บนักเรียนรายบุคคล (Data Management Center : DMC)
 4. คู่มือการใช้งานระบบคลังข้อมูล (Big Data) สำหรับผู้ใช้งาน
 5. คู่มือซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เทคโนโลยีเบื้องต้น

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

 1. คู่มือการใช้งานระบบทะเบียนประวัติ
 2. คู่มือการใช้ระบบงานขอเบิกเงิน
 3. คู่มือการใช้ระบบงานอนุมัติสั่งจ่าย
 4. คู่มือการใช้งานระบบบำเหน็จค้ำประกัน
 5. คู่มือการปฏิบัติงานการควบคุมเงินงบประมาณ
 6. มือการปฏิบัติงานค่าเช่า
 7. คู่มือการปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
 8. คู่มือการรับและนำเงินส่งคลังในระบบ GFMIS
 9. คู่มือการล้างบัญชีพักสินทรัพย์เป็นสินทรัพย์
 10. คู่มืองานให้บริการค่ารักษาพยาบาล
 11. คู่มืองานให้บริการค่าการศึกษาบุตร
 12. คู่มือเงินยืม
 13. คู่มือโปรแกรมเงินเดือน
 14. คู่มือ E-GP
 15. คู่มือ E-Bidding

กลุ่มบริหารงานบุคคล

 1. คู่มือการสรรหาพนักงานราชการ
 2. คู่มือการปฏิบัติงานวิทยฐานะ
 3. คู่มือการปฏิบัติงานเลื่อนเงินเดือนฯ
 4. คู่มือการปฏิบัติงาน เครื่องราชฯ
 5. คู่มือการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ
 6. คู่มือการดำเนินการย้ายข้าราชการครู
 7. คู่มือการขอสำเนา กพ.7 และ ก.ค.ศ. 16(1)
 8. คู่มือการขอยกเว้นรับราชการทหาร
 9. คู่มือการขอมีบัตรข้าราชการครู

กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

 1. คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
 2. คู่มือครูและบุคลากรทางการศึกษาคุณภาพ สพป.นฐ.1
 3. คู่มือการใช้งาน Application Tik tok
 4. คู่มือการใช้งาน Application imovie
 5. คู่มือการใช้งาน Application VLLO
 6. คู่มือการใช้งานโปรแกรม Free cam ในการบันทึกหน้าจอ
 7. คู่มือการใช้งานโปรแกรม KINEMASTER โปรแกรมตัดต่อวีดีโอ
 8. คู่มือการใช้งานโปรแกรม Loom
 9. คู่มือการใช้งานโปรแกรม Power Point ใช้บันทึกการสอน
  9.1 คู่มือฯ ตำแหน่งครู
  9.2คู่มือฯ ตำแหน่ง ผบ.สถานศึกษา
  9.3 คู่มือการดำเนินการฯ ตำแหน่งศึกษานิเทศก์
  9.4 คู่มือการดำเนินการฯ ตำแหน่ง ผบ. การศึกษา(สพฐ.)
 10. คู่มือการใช้งานหลักสูตรการจัดการเรียนการสอน Google Classroom
 11. คู่มือการบันทึกวิดีโอหน้าจอ Windows ใน Windows 10
 12. คู่มือการอบรมหลักเกณฑ์การประเมินตำแหน่งการเลื่อนวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามข้อตกลงการพัฒนางาน (PA)
 13. คู่มือการปฏิบัติงานการฝึกอบรมและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
 14. คู่มือการปฏิบัติงานงานลาศึกษาต่อ ฝึกอบรม หรือการปฏิบัติการวิจัยภายในประเทศ/ต่างประเทศ

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

 1. คู่มือการปฏิบัติงาน กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
 2. คู่มือการดูแลระบบข้อมูลโปรแกรมการสอนเพศวิถี
 3. คู่มือปฏิบัติงานเลขา ก.ต.ป.น.
 4. คู่มือการนิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอน DLTV
 5. คู่มือการปฏิบัติงานการนิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอน DLIT
 6. คู่มือการบันทึกและนำเข้าคะแนนการประเมินความสามารถในการอ่าน (RT)
 7. คู่มือการปฏิบัติงานโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย
 8. คู่มือการปฏิบัติงานการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
 9. คู่มือปฏิบัติงานธุรการกลุ่มนิเทศ
 10. คู่มือการดำเนินงานน้อมนำพระบรมราโชบาย
 11. คู่มือการดำเนินงาน NPT 1 AWARDS
 12. คู่มือการบริหารสถานศึกษา
 13. คู่มือการให้บริการวิชาการ
 14. คู่มือนักเรียนคุณภาพ
 15. คู่มือวิจัย และนวัตกรรมทางการศึกษา
 16. คู่มือสถานศึกษาคุณภาพ
 17. คู่มือบริการงานวิชาการแก้ไข ปัจจุบัน

​กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

 1. คู่มือการปฏิบัติงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพฐ.
 2. คู่มือการประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย
 3. คู่มือการปฏิบัติงานการสอบแข่งขันทางวิชาการด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ระดับนานาชาติ
 4. คู่มือการสรรหาและการเลือกคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 5. คู่มือการจัดซื้อแบบพิมพ์ (ปพ.)
 6. คู่มือการปฏิบัติงานนักจิตวิทยาโรงเรียน ประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
 7. คู่มือขั้นตอนการดำเนินงานการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของบุคคล ครอบครัว องค์กรชุมชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่น
 8. คู่มือการจัดซื้อแบบพิมพ์ (ปพ.)

หน่วยตรวจสอบภายใน

 1. คู่มือการปฏิบัติงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา หน่วยตรวจสอบภายใน สพฐ.
 2. คู่มือการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน
 3. คู่มือปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบการเงิน การบัญชี ของสถานศึกษา 
 4. คู่มือการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน

กลุ่มกฎหมายและคดี

 1. คู่มือการดำเนินการสอบสวนข้อเท็จจริง