กลุ่มอำนวยการ

 1. คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มอำนวยการ
 2. คู่มือการปฏิบัติงานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม 
 3. คู่มือการปฏิบัติงานหนังสือผ่านสิทธิ์ในโครงการสวัสดิการสินเชื่อสถาบันการเงินต่างๆ  
 4. คู่มือการปฏิบัติงานงานรับ – ส่งหนังสือราชการตามระเบียบงานสารบรรณ
 5. คู่มือการปฏิบัติงานยานพาหนะ
 6. คู่มือการปฏิบัติงานงานรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ

กลุ่มนโยบายและแผน

 1. คู่มือการปฏิบัติงานจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี 
 2. คู่มือการใช้จ่ายงบประมาณ งบดำเนินงานค่าพาหนะรับ-ส่งนักเรียน 
 3. คู่มือการปฏิบัติงานติดตาม ประเมินผล และรายงานผล 
 4. คู่มือการปฏิบัติงานธุรการ 

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

 1. คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 2. คู่มือการใช้งานโปรแกรมระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์
 3. คู่มือการใช้งานโปรแกรมระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (Data Management Center)  

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

 1. คู่มือการปฏิบัติงานการเบิกเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล ของข้าราชการบำนาญ (โครงการ One stop service)
 2. คู่มือการปฏิบัติงานการเบิกเงินสวัสดิการค่าการศึกษาบุตร ของข้าราชการบำนาญ (โครงการ One stop service)
 3. คู่มือการใช้งานระบบทะเบียนประวัติ
 4. คู่มือการปฏิบัติงานการควบคุมงบประมาณ
 5. คู่มือการปฏิบัติงานขั้นตอนและวิธีการเบิกจ่ายค่าเช่าบ้านตามสิทธิของข้าราชการ
 6. คู่มือการปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
 7. คู่มือการปฏิบัติงานการรับและนำเงินส่งคลังในระบบ GFMIS
 8. คู่มือการปฏิบัติงานล้างบัญชีพักสินทรัพย์เป็นสินทรัพย์
 9. คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง การขอรับและการจ่ายบำเหน็จดำรงชีพสำหรับผู้รับบำนาญอายุครบ 70 ปีขึ้นไป
 10. คู่มือการปฏิบัติงานการยืมเงินราชการ
 11. คู่มือปฏิบัติงานการเบิกจ่ายเงินเดือนและค่าจ้างประจำในระบบจ่ายตรง

กลุ่มบริหารงานบุคคล

 1. คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานบุคคล
 2. คู่มือปฏิบัติงานการปรับระดับชั้นงานลูกจ้างประจำ
 3. คู่มือการให้ข้าราชการครูฯ มีวิทยฐานะฯ
 4. คู่มือปฏิบัติงาน ว 21 (2560)
 5. คู่มือการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา
 6. คู่มือการขอสำเนา กพ.7 และ ก.ค.ศ. 16
 7. คู่มือและขั้นตอนการปฏิบัติงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ 38 ค(2)
 8. คู่มือการดำเนินการบรรจุผู้ออกจากราชการไปแล้วสมัครเข้ารับราชการฯ
 9. คู่มือการลาออกจากราชการ
 10. คู่มือการดำเนินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย
 11. คู่มือการดำเนินการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู
 12. คู่มือการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการของบุคลากร 38 ค. (2)
 13. คู่มือปฏิบัติงานเลื่อน 38 ค.(2) เป็นชำนาญการ
 14. คู่มือการขอมีบัตรข้าราชการ
 15. คู่มือการปฏิบัติงานธุรการ

กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

 1. คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
 2. คู่มือครูและบุคลากรทางการศึกษาคุณภาพ สพป.นฐ.1
 3. คู่มือการใช้งาน Application Tik tok
 4. คู่มือการใช้งาน Application imovie
 5. คู่มือการใช้งาน Application VLLO
 6. คู่มือการใช้งานโปรแกรม Free cam ในการบันทึกหน้าจอ
 7. คู่มือการใช้งานโปรแกรม KINEMASTER โปรแกรมตัดต่อวีดีโอ
 8. คู่มือการใช้งานโปรแกรม Loom
 9. คู่มือการใช้งานโปรแกรม Power Point ใช้บันทึกการสอน
  8.1 คู่มือฯ ตำแหน่งครู
  8.2 คู่มือฯ ตำแหน่ง ผบ.สถานศึกษา
  8.3 คู่มือการดำเนินการฯ ตำแหน่งศึกษานิเทศก์
  8.4 คู่มือการดำเนินการฯ ตำแหน่ง ผบ. การศึกษา(สพฐ.)
 10. คู่มือการใช้งานหลักสูตรการจัดการเรียนการสอน Google Classroom
 11. คู่มือการบันทึกวิดีโอหน้าจอ Windows ใน Windows 10
 12. คู่มือการอบรมหลักเกณฑ์การประเมินตำแหน่งการเลื่อนวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามข้อตกลงการพัฒนางาน (PA)
 13. คู่มือการปฏิบัติงานการฝึกอบรมและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
 14. คู่มือการปฏิบัติงานงานลาศึกษาต่อ ฝึกอบรม หรือการปฏิบัติการวิจัยภายในประเทศ/ต่างประเทศ

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

 1. คู่มือการปฏิบัติงาน กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
 2. คู่มือการดูแลระบบข้อมูลโปรแกรมการสอนเพศวิถี
 3. คู่มือปฏิบัติงานเลขา ก.ต.ป.น.
 4. คู่มือการนิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอน DLTV
 5. คู่มือการปฏิบัติงานการนิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอน DLIT
 6. คู่มือการบันทึกและนำเข้าคะแนนการประเมินความสามารถในการอ่าน (RT)
 7. คู่มือการปฏิบัติงานโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย
 8. คู่มือการปฏิบัติงานการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
 9. คู่มือปฏิบัติงานธุรการกลุ่มนิเทศ
 10. คู่มือการดำเนินงานน้อมนำพระบรมราโชบาย
 11. คู่มือการดำเนินงาน NPT 1 AWARDS
 12. คู่มือการบริหารสถานศึกษา
 13. คู่มือการให้บริการวิชาการ
 14. คู่มือนักเรียนคุณภาพ
 15. คู่มือวิจัย และนวัตกรรมทางการศึกษา
 16. คู่มือสถานศึกษาคุณภาพ

​กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

 1. คู่มือการปฏิบัติงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพฐ.
 2. สารสนเทศการส่งเสริมการจัดการศึกษา
 3. คู่มือการประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย
 4. คู่มือการสรรหาและการเลือกคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 5. คู่มือการปฏิบัติงานทุนการศึกษาและการระดมทรัพยากรการศึกษา
 6. คู่มือขั้นตอนการดำเนินงานการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของบุคคล ครอบครัว องค์กรชุมชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการและสถาบันสังคมอื่น
 7. คู่มือการดำเนินงานการรับนักเรียน
 8. คู่มือการปฏิบัติงานนักจิตวิทยาโรงเรียน ประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

หน่วยตรวจสอบภายใน

 1. คู่มือการปฏิบัติงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา หน่วยตรวจสอบภายใน สพฐ.
 2. คู่มือการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน
 3. คู่มือปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบการเงิน การบัญชี ของสถานศึกษา 
 4. คู่มือการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน

กลุ่มกฎหมายและคดี

 1. คู่มือการให้บริการกลุ่มกฎหมายและคดี