การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม (กลุ่มบริหารงานบุคคล)

1. ประเมินประสิทธิภาพผลการปฏิบัติงาน (1 เมษายน 2565)
2. แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
3. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นครูผู้สอนชาวต่างชาติ

การดำเนินงานที่แสดงถึงการเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วม(กลุ่มนิเทศฯ)

การดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา

การมีส่วนร่วมด้านการวางแผน การรับนักเรียน (กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาฯ)

ประกาศแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2565 ของเขตพื้นที่การศึกษา

การมีส่วนร่วมด้านการวางแผน ดำเนินการ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น (กลุ่มพัฒนาครูฯ)

บันทึกความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง สพป.นครปฐม เขต 1 กับมหาวิทยาลัยศิลปากร
ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยศิลปากร
รายงานผลการพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาตามโครงการความร่วมมือระหว่าง สพป.นครปฐม เขต 1 กับมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง การวิจัยและนวัตกรรมทางการศึกษา

การมีส่วนร่วมด้านการวางแผน (กลุ่ม DLICT)

การประชุมคณะกรรมการพิจารณาการขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายการครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566