การย้ายสับเปลี่ยนข้าราชกาครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ

https://nptedu.go.th/home/wp-content/uploads/2024/07/2719ย้ายสับเปลี่ยน-2.pdf