ดร.ฐาปณี พวงงาม รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาสมรรถนะด้านการอ่าน การเขียนภาษาไทย สำหรับครูภาษาไทย เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2566 ณ ห้องประชุมพระพรหมเวที ชั้น 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 โดยมีวิทยากรจากโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์หมาวิทยาลัย อาจารย์นพมาศ  ว่องวิทยาสกุล อาจารย์สาธิตชำนาญการ เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ มาให้ความรู้แก่ครูภาษาไทย จุดประสงค์เพื่อพัฒนาครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยให้มีสมรรถนะด้านการจัดการเรียนรู้ ที่สงเสริมการอ่าน การเขียน ตามทักษะในศตวรรษที่ 21 โดยนำผลการประเมินมาใช้ในการพัฒนาผู้เรียนเพื่อลดภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ (Learning Los) ผู้รับผิดชอบและบริหารการโครงการ คือ ศน.บงกช ยิ้มหนองโพธ์ การอบรมในครั้งนี้เน้นการดำเนินการเป็นกิจกรรมกลุ่ม ผู้เข้ารับการอบรมได้รับทั้งความสุข สนุกสนาน เรียบร้อย และเต็มไปด้วยความรู้ เพื่อจะนำกลับไปส่งต่อสู่ชั้นเรียนของตน