วันที่ 27 มิถุนายน 2567 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมข้าวตอก สพป.นครปฐม เขต 1 หน่วยตรวจสอบภายใน จัดการประชุมชี้แจงการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชีของสถานศึกษา ที่เป็นหน่วยย่อย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ผ่านระบบโปรแกรม Google Meet ขอขอบพระคุณท่าน  ดร.ณัฎฐิกา ลิ้มเฉลิม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ให้เกียรติเป็นประธานในการเปิดการประชุมชี้แจงการประเมินผลการปฏิบัติงาน ด้านการเงิน การบัญชีของสถานศึกษาฯ เพื่อให้สถานศึกษาที่เป็นหน่วยงานย่อยฯ นำไปใช้เป็นเครื่องมือในการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี ในลักษณะการประเมินตนเอง ( Seif Assessment ) มีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยผู้อำนวยการโรงเรียน เจ้าหน้าที่การเงิน และเจ้าหน้าที่บัญชี จำนวน 107 แห่ง

รับชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ https://photos.app.goo.gl/fyDKyTaMtXqDFG5A7