วันศุกร์ที่ 7 มิถุนายน พ.ศ.2567 เวลา 09.30 น.  ดร.ณัฎฐิกา ลิ้มเฉลิม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 เป็นประธานในการประชุมการรายงานผลการติดตาม ประเมินผลการบริหาร และการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของ สพฐ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ครั้งที่ 1/2567 โดยมีผู้ร่วมประชุมประกอบด้วย ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน  ผอ.กลุ่มศึกษานิเทศก์ฯ ผอ.กลุ่มอำนวยการ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน เจ้าหน้าที่ และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมพระพรหมเวที สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม

รับชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ https://photos.app.goo.gl/4nrbEXYQBczxasD99