วันจันทร์ที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ.2567 เวลา 09.30 น. ดร.ณัฎฐิกา ลิ้มเฉลิม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 เป็นประธานในการประชุมการติดตามเพื่อพัฒนาการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (เชิงประจักษ์) พร้อมด้วย นางสาวฐาปณี พวงงาม   นางสาวนิตยนันท์ อัครวรรณโรจน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1  เพื่อติดตามการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบาย จุดเน้น และนโยบายระยะเร่งด่วนของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในการนี้มี ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย เจ้าหน้าที่และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมจันหอม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม

รับชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ https://photos.app.goo.gl/vBnQA7MkPmQAmE327