วันที่ 10 – 11 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 16.30 น. คณะศึกษานิเทศก์ และลูกจ้างประจำ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 นำทีมโดย นางจรรยาพร ยอดแก้ว ผู้อำนวยการ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  ดำเนินการรับกระดาษคำตอบ และเอกสารจากสนามสอบ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 จำนวน 29 สนามสอบ เพื่อเตรียมจัดส่งให้กับสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ต่อไป

Image Not Found
Image Not Found
Image Not Found
Image Not Found
Image Not Found
Image Not Found
Image Not Found
Image Not Found
Image Not Found
Image Not Found
Image Not Found