วันพุธที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 เวลา 13.00 น. นายมิน ประจวบวัน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 นางจรรยาพร ยอดแก้ว ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา นำทีมคณะศึกษานิเทศก์ และลูกจ้างประจำ มารับข้อสอบและกระดาษคำตอบ ในการดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน( O-NET) จากสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) เพื่อทำการตรวจนับ จัดเรียงตามสนามสอบ และแจกจ่ายให้กับสนามสอบในสังกัด สพป.นครปฐม เขต 1 ในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567 ณ ห้องประชุม 7 มหาราช ของโรงเรียนวัดพระประโทณเจดีย์  ซึ่งเป็นสถานที่ในการเก็บรักษาข้อสอบและกระดาษคำตอบ

Image Not Found
Image Not Found
Image Not Found
Image Not Found
Image Not Found
Image Not Found
Image Not Found
Image Not Found
Image Not Found
Image Not Found
Image Not Found
Image Not Found
Image Not Found