1.รายงานผลการบริหารทรัพยากรบุคคลตามนโยบาย สพป.นครปฐม เขต 1 ปีงบประมาณ 2566 ในรอบ 6 เดือน


2.รายงานการพัฒนาบุคลากรตามแผนพัฒนาบุคลากรของ สพป.นครปฐม เขต 1 ประจำปีงบประมาณ 2566 ในรอบ 6 เดือน


3.รายงานโครงการกลุ่มพัฒนาครู ในรอบ 6 เดือน


4.รายงานโครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเบิกจ่ายค่าอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา


5.รายงานการอบรมการนำหลักเกณฑ์ วิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะตามข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) สู่การปฏิบัติ


6.รายงานผลการเสริมสร้างสมรรถนะครูผู้ช่วยสู่ครูมืออาชีพ ปีงบประมาณ 2566