วันจันทร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 เวลา 13.00 น. นางจรรยาพร ยอดแก้ว ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ได้รับมอบหมายจาก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 พร้อมด้วยคณะศึกษานิเทศก์ เข้าร่วมการประชุมทางไกลผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting การขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณภาพตามนโยบาย “1 อำเภอ 1 โรงเรียนคุณภาพ” ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อให้โรงเรียนเตรียมความพร้อมในการดำเนินการตามนโยบายและแนวทางของโครงการโรงเรียนคุณภาพ ณ ห้องประชุมกลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ชั้น 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1

Image Not Found
Image Not Found
Image Not Found
Image Not Found
Image Not Found
Image Not Found