วันอังคารที่ 14 พฤษภาคม 2567  เวลา 09.00น. นางจรรยาพร ยอดแก้ว ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความรู้ในเรื่องการจัดทำหนังสือราชการ และงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ แก่ศึกษานิเทศก์ที่เข้ารับการบรรจุใหม่ จำนวน 5 ท่าน เพื่อเรียนรู้และพัฒนางานของตนเอง และงานภายในกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ให้มีประสิทธิภาพต่อไป ณ ห้องประชุมกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ชั้น 3 สพป.นครปฐม เขต 1

Image Not Found
Image Not Found
Image Not Found
Image Not Found
Image Not Found
Image Not Found
Image Not Found
Image Not Found
Image Not Found