วันที่ 14 สิงหาคม 2565 กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้ดำเนินการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการซ่อมบำรุงอุปกรณ์รับสัญญาณดาวเทียม (DLTV) ของโรงเรียนขนาดเล็กในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 โดยได้รับเกียรติจากท่านรองณัฎฐิกา ลิ้มเฉลิม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ได้ให้เกียรติเปิดการอบรมผ่านระบบทางไกลด้วย Google meet การอบรมครั้งนี้ได้เชิญ อาจารย์วิโรจน์ ศิริประเสริฐสุข ครูชำนาญการพิเศษ วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม วิทยากรที่มีความชำนาญในการติดตั้งอุปกรณ์รับสัญญาณดาวเทียม (DLTV) มาบรรยายให้ความรู้พร้อมทั้งฝึกปฏิบัติ รวมทั้งน้องนักศึกษาแผนกสาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ ชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 2 (ปวช.2) จำนวน 6 ท่าน มาร่วมเป็นผู้ช่วยวิทยากร วัตถุประสงค์ของการอบรม เพื่อพัฒนาบุคลากรที่รับผิดชอบการจัดการเรียนการสอนทางไกล (DLTV) ของโรงเรียนขนาดเล็ก ให้สามารถดูแลแก้ปัญหาการใช้งาน DLTV ในเบื้องต้นได้  ผู้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ประกอบด้วยคุณครูโรงเรียนขนาดเล็กหรือผู้ที่สามารถแก้ปัญหาการใช้งานอุปกรณ์ DLTV จำนวน 43 โรงเรียน ๆ ละ 1 ท่าน และคณะทำงานบริหารจัดการบำรุงรักษาอุปกรณ์ DLTV ของโรงเรียนในสังกัดที่เป็นหน่วยเคลื่อนที่เร็ว  ตลอดจนบุคลากรและผู้เกี่ยวข้อง รวมทั้งสิ้น 60 ท่าน ดำเนินการจัดอบรม ณ ห้องประชุมพระพรหมเวที สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 พร้อมทั้งฝึกปฏิบัติติดตั้งอุปกรณ์รับสัญญาณดาวเทียม (DLTV) ณ บริเวณใต้อาคารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1

รับชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ https://photos.app.goo.gl/nwsPCtEZYmb6yzheA

antalya escort