1. นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล สพป.นครปฐม เขต 1 ปีงบประมาณ 2566


2. แผนพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ปีงบประมาณ 2566


3. แผนอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา


4. คู่มือครูและบุคลากรทางการศึกษาคุณภาพ สพป.นฐ.1


5. องค์ประกอบและขอบเขตการประเมินข้อตกลงในการพัฒนางาน ครู


6. องค์ประกอบและขอบเขตการประเมินข้อตกลงในการพัฒนางาน ผู้บริหารสถานศึกษา


7. คู่มือการดำเนินงาน NPT 1 AWARDS