สพป.นฐ.1จัดอบรมออนไลน์ “การส่งเสริมความสามารถในการจัดการเรียนรู้ STEM Education ในศตวรรษที่ 21” ผ่านระบบ Zoom

วันอาทิตย์ที่ 5 กันยายน 2564  นายมติชน มูลสูตร  ผู้อำนวยการ สพป.นครปฐม เขต 1 เป็นประธานเปิดการประชุม ​”การส่งเสริมความสามารถในการจัดการเรียนรู้ STEM Education  ในศตวรรษที่ 21″   ดร.​ณัฎฐิกา ลิ้ม​เฉลิม​ รองผู้อำนวยการ สพป.นครปฐม เขต 1 รองประธาน ในการเปิดการอบรมเชิง​ปฏิบัติการ   ​”การส่งเสริมความสามารถในการจัดการเรียนรู้ STEM Education  ในศตวรรษที่ 21″ ผ่านโปรแกรม​Zoom​  Meeting ในวันนี้มีผู้เข้าการอบรมคือ ครูปฐมวัยโรงเรียนต้นแบบและครูปฐมวัยที่สนใจจำนวน 287 คน สพป.นครปฐม เขต 1 ขอขอบคุณ วิทยากรอาจารย์แคทรียา จักขุจันทร์ นักวิชาการ สสวท. ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวพชรพรรณ นิมิตรมั่น ศึกษานิเทศก์ สพป.นครปฐม เขต 1