“สพป.นครปฐม เขต 1 การขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน) ไปปรับใช้ในการจัดการเรียนการสอน”

ดร.ณัฎฐิกา ลิ้มเฉลิม รอง ผอ.สพป.นครปฐม เขต 1 เป็นประธานในพิธีเปิดการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ      “การขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน) ไปปรับใช้ในการจัดการเรียนการสอน” ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom Meeting ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและเสริมสร้างศักยภาพให้กับครูผู้สอนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาในการนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปปรับใช้ในการจัด การเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป โดยได้รับเกียรติจากวิทยากร 3 ท่าน ประกอบด้วย นายพิจารณ์  ดิษฐประชา ศน.สพม.เพชรบุรี   นางสาวปารณีย์  ขวัญกิจวงศ์ธร    ศน.สพม.ประจวบคีรีขันธ์ และ นางปานทิพย์  ดอนขันไพร ครูโรงเรียนวัดสระสี่มุม สพป.นครปฐม เขต 1   ทั้งนี้ผู้เข้ารับการอบรม มีจำนวนทั้งสิ้น 260 คน   เมื่อวันเสาร์ที่ 11 กันยายน 2564  ที่ผ่านมา ภาพกิจกรรม https://photos.app.goo.gl/VkXshRxvurAqFtin6