วันที่ 28 พฤศจิกายน 2566 สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อรับฟังความคิดเห็น (ร่าง) พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ….(ฉบับที่สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว เรื่องเสร็จที่ 660/2564) ณ โรงแรมไมด้า แกรนด์ ทวราวดีนครปฐม จังหวัดนครปฐม เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาสาระของร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ……และรับฟังความคิดเห็นจากผู้ที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ซึ่ง ดร. ณัฎฐิกา ลิ้มเฉลิม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ได้มอบหมายให้บุคลากรในสพป.นครปฐม เขต 1 จำนวน 3 ราย ได้แก่ นางสาวอุษา ใหญ่ไล้บาง ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน นายปฐม แจ้งธรรมมา ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมายและคดี นางสาวปรัศนีย์ ติ่งต้อย เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา พร้อมด้วยผู้แทนผู้อำนวยการสถานศึกษา จำนวน 7 ราย เข้าร่วมประชุมฯ ดังกล่าว