รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการจ่ายเงินเยียวยาผู้ปกครองและนักเรียน รายละ 2,000 บาท เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน ลดค่าใช้จ่ายจากสถานการณ์โควิด-19 ในจังหวัดนครปฐม

วันที่ 6 กันยายน 2564 นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการจ่ายเงินเยียวยาผู้ปกครองและนักเรียน รายละ 2,000 บาท เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและลดค่าใช้จ่ายจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19  ในพื้นที่จังหวัดนครปฐม  ได้แก่ โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดธรรมศาลา , โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย      สังกัดอาชีวศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม   และโรงเรียนสังกัดสถานศึกษาเอกชน  โรงเรียนสุคนธีรวิทย์    โดยมีนายอภินันท์ เผือกผ่อง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 4   นายอัมพร  พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  .  นางเกศทิพย์ ศุภวานิช   ผู้ตรวจราชการศึกษาธิการ          นายมติชน  มูลสูตร ผอ.สพป.นครปฐม เขต 1  ร่วมลงพื้นที่ในครั้งนี้       เพื่อให้กระบวนการดำเนินการและขั้นตอนการจ่ายเงินให้กับผู้ปกครองและนักเรียน  หลังจากที่รัฐบาลอนุมัติเงินเยียวยาผู้ปกครองและนักเรียน รายละ 2,000 บาท  เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส และยืดหยุ่น ส่งถึงผู้ปกครองและนักเรียนทุกคน ด้วยความสะดวกและรวดเร็วที่สุด   การจ่ายเงินมีทั้งรูปแบบของการโอนเงินเข้าสู่บัญชี    และในรูปแบบของการมารับเป็นเงินสดที่สถานศึกษา

          นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  กล่าวว่า รัฐบาลมีความตั้งใจที่จะลดและบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ปกครองและนักเรียน  เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในสถานศึกษาทุกสังกัด ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 รวมทั้งระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง รวมทั้งสิ้น 11 ล้านคน โดยการจ่ายเงินเยียวยาดังกล่าว มีกระบวนการและขั้นตอนในการตรวจสอบเอกสาร การยืนยันตัวตน และเอกสารรับเงิน เป็นไปตามหลักของกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง    ทั้งนี้  ได้มีเป้าหมายเร่งรัดการจ่ายเงินเยียวยาให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ 7 กันยายน 2564 ส่วนสถานศึกษาใด    มีปัญหาและอุปสรรคต่างๆ สามารถขยายเวลาดำเนินการ เพื่อให้ผู้ปกครองและนักเรียนได้รับเงินเยียวยาครบตามจำนวน

ภาพบรรยากาศ 1 https://photos.app.goo.gl/C2ww7G8qb67TpDce8

ภาพบรรยากาศ 2 https://photos.app.goo.gl/8Tjw77PXBZWRAXeYA

ภาพบรรยากาศ 3 https://photos.app.goo.gl/AFegJ7bDRvqmmMBfA