พัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามข้อตกลงในการพัฒนางามน (Perfomamce Agreement: PA) ผู้บริหารสถานศึกษา ว.10/2564

วันจันทร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2564 สพป.นครปฐม เขต 1 จัดโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามข้อตกลงในการพัฒนางามน (Perfomamce Agreement: PA) โดยมี ดร.กษมา ป้องกัน ผอ.สพป.นครปฐม เขต 1 เป็นประธานเปิดการอบรมดังกล่ว ฯ ห้องประชุมพระพรหมเวที สพป.นครปฐม นายมิน ประจวบวัน รอง ผอ.สพป.นครปฐม เขต 1 กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เป็นการจัดอบรมพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา ตามหลักเกณฑ์ ว10/2564 โดยระบบ Face to Face พร้อมทั้งมีการถ่ายทอดผ่าน Youtube ช่อง NPT Channal : https://youtu.be/gw9zL0PDf_k เพื่อให้ รอง ผอ.โรงเรียน รักษาการ ผอ.โรงเรียนและผู้ที่สนใจทั่วไปได้รับชม โดยโครงการดังกล่าว มีจุดประสงค์เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางานตามมาตรฐานตำแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะ และสร้างความเข้าใจในการจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางาน และให้มีความรู้ความเข้าใจในหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งฯ ตามที่ ก.ค.ศ.กำหนด ผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วย ผอ.โรงเรียน จำนวน 104 คน รอง ผอ.โรงเรียน 37 คนและรักษาการ ผอ.โรงเรียน 17 ราย และผู้สนใจเข้ารับชม youtube และได้รับเกียรติจาก ศน.กิตติ กสิณธารา อดีตศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ สพป.นครปฐม เขต 1 ได้เกียรติเป็นวิทยากรให้ความรู้ตลอดการอบรม ภาพ https://photos.app.goo.gl/ezoiaaDY7h6ZzP947