ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ รอง ผอ.โรงเรียน ในรอบระยะ 1 ปี โรงเรียนวัดหนองศาลา โรงเรียนบ้านอ้อกระทิง และโรงเรียนวัดเกาะวังไทร

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 ดร.กษมา ป้องกัน ผอ.สพป.นครปฐม เขต 1 เป็นประธานประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ รองผู้อำนวยการโรงเรียน ในรอบระยะ 1 ปี โดยมี ดร.ปิยาภรณ์ รัตนากรกุล นายกุญชร เหลืองสุดใจชื่น กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ นางสินีนาฎ จันทวาท ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทะเลบก นายสุชาติ สง่าแสง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโพรงมะเดื่อ และนางลาวัลย์ ศรีวิเศษ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา กรรมการเข้าร่วม ในการประเมินฯ ครั้งนี้ ณ โรงเรียนวัดหนองศาลา โรงเรียนบ้านอ้อกระทิง อำเภอกำแพงแสน และโรงเรียนวัดเกาะวังไทร อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม คณะกรรมการได้ให้คำแนะนำ พร้อมทั้งชื่นชมผู้รับการประเมิน ตลอดจนผู้บริหาร และคณะครูที่ให้การต้อนรับและให้ความร่วมมือให้ข้อมูลประกอบการประเมินในครั้งนี้ ในโอกาสนี้ ผอ.สพป.นครปฐม เขต 1 ได้ตรวจเยี่ยมห้องเรียน และศูนย์การจัดการเรียนการสอนเศรษฐกิจพอเพียงของสถานศึกษา ทั้งนี้ ทุกคนที่เกี่ยวข้องได้ปฏิบัติตนตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด https://photos.app.goo.gl/NZs3ED34Br34QZSS8

rpt
rpt