วันพุธที่ 6 ธันวาคม 2566 เวลา 09.00 น. ดร.ณัฎฐิกา ลิ้มเฉลิม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 มอบหมายให้ นายมิน ประจวบวัน  รองผอ.สพป.นครปฐม เขต 1 ร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมการบูรณาการกลไกขับเคลื่อนฯ และประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดนครปฐม ครั้งที่ 2/2566 โดยมี  นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานในการประชุมฯ เพื่อให้การขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดนครปฐม เกิดการบูรณาการ การขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาความยากจนฯ ในทุกระดับและเกิดแผนปฏิบัติการในการขับเคลื่อนฯ ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันและมีประสิทธิภาพ ณ ห้องประชุม ชาลีมงคลอาสน์ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดนครปฐม อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม