ประชุมเชิงปฏิบัติการทดลองระบบการจัดทำและตรวจสอบแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษา (ปพ.3)ออนไลน์

ห้องประชุมพระพรหมเวที สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 นายมติชน มูลสูตร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 เปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการทดลองระบบการจัดทำและตรวจสอบแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษา (ปพ.3)ออนไลน์ โดยมี ดร.อนุนาถ ชื่นจิตร์ รองผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการจัดอบรมในครั้งนี้ ทั้งนี้ มีตัวแทนโรงเรียนเข้ารับการอบรม และรวมผู้เกี่ยวข้อง 20 คน การจัดอบรมครั้งนี้ เว้นระยะห่าง และทุกคนได้ปฏิบัติตนอย่างเคร่งครัดตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา มีการวัดอุณหภูมิ ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ วัสดุอุปกรณ์ทุกชิ้นได้รับการทำความสะอาดด้วยแอลกอฮอล์