วันที่ 4 ธันวาคม 2566 นางจรรยาพร ยอดแก้ว ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา และทีมศึกษานิเทศก์ ร่วมกันประชุมวางแผน การลงพื้นที่นิเทศติดตามการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวทางโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับประถมศึกษา รุ่นที่ 2 จำนวน 20 โรงเรียน ในวันที่ 19 -20 ธันวาคม 2566 ซึ่งเป็นการเตรียมพร้อมในการประเมินเพื่อรับตราพระราชทาน “โครงการบ้านวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับประถมศึกษา” โดยมีประเด็นในการนิเทศ ติดตามดังนี้

  1. การดำเนินการจัดการเรียนรู้ด้วยวัฎจักรสืบเสาะผ่านกิจกรรม Hands on ของโครงการ
  2. การดำเนินการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนสืบเสาะอิสระในหัวข้อที่ตนเองสนใจ
  3. ผลงานนักเรียน หรือภาพความสำเร็จที่เกิดกับนักเรียน
Image Not Found
Image Not Found
Image Not Found
Image Not Found
Image Not Found
Image Not Found
Image Not Found
Image Not Found